• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày 19-5 năm nay, Đảng ta, dân tộc ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021). Vào thời điểm này, đất nước trải qua 35 năm đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tự học từ sách, báo và thư viện

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương cho nhiều thế hệ noi theo về tinh thần tự học. Trong suốt cuộc đời của mình, Người đã đánh giá cao vai trò quan trọng của sách, báo, thư viện đối với quá trình tự học, tự trau dồi kiến thức bản thân. Người đã có những ý tưởng, việc làm và dành sự quan tâm rất lớn của mình cho công tác thư viện.

Học tập phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm và khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời vì dân, vì nước; tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân cho những khát vọng cao đẹp nhất của nhân loại. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta, không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng

Sinh thời, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Trước Cách mạng tháng Mười, Người từng tuyên bố: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga”(1). Tổ chức những người cách mạng mà V.I.Lênin nói đến đó là “một đảng kiểu mới, thực sự cách mạng và thực sự cộng sản”.

Thành quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong ký ưc của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là biểu tượng tuyệt đẹp của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của tinh thần chiến đấu bền bỉ, kiên cường vì chân lý: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Bầu cử, ngày hội dân chủ của toàn dân

Năm 2021, cùng với thành công rực rỡ từ Đại hội XIII của Đảng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền làm chủ của mình qua việc lựa chọn, tìm người tài, đức để ủy thác cho họ làm “người lính vâng mệnh của quốc dân”, là “công bộc”, “người đầy tớ trung thành” cho nhân dân, nghĩa là trao cho họ quyền hành và trách nhiệm “làm việc chung cho nhân dân và phải làm tốt”… ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào như Hồ Chủ tịch đã dạy.

Ngày hội đa sắc màu

Trong các ngày từ 16-19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 - sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp với một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức.

Bác Hồ với cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên

75 năm đã trôi qua, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.