• Văn hóa > Đào tạo

Đảm bảo cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo mỹ thuật ứng dụng

Trong bất cứ một hoạt động nào về kinh tế, xã hội hay giáo dục nói chung của mọi quốc gia, mọi khu vực, cơ sở hạ tầng vẫn luôn là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động đó. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển về mọi mặt. Sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với nền giáo dục đào tạo trong những năm qua đã tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo ngày càng trang bị tốt hơn các điều kiện giảng dạy và học tập của riêng mình. Chính việc xác định mục tiêu nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên trong từng ngành, tiếp cận trình độ của quốc gia, khu vực hay thế giới, đã đòi hỏi phương tiện dạy và học phải vươn lên tương ứng với mục tiêu đã đề ra.

Đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật - thời cơ và thách thức

Tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật là một trong những lực lượng quan trọng góp phần làm nên diện mạo đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc. Trong những năm qua, công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật đạt được nhiều thành tựu với những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, trước những tác động trái chiều từ nhân tố chủ quan lẫn khách quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật đang đứng trước những cơ hội và cả những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.