• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Tăng cường kiểm soát, gỡ bỏ bản đồ “hình lưỡi bò” trên các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật

Thời gian gần đây, có những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật xuất hiện hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp gây bất bình trong dư luận xã hội. Biện pháp nào để ngăn chặn hữu hiệu tình trạng đó? Phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã ghi nhận ý kiến của cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, người làm công tác điện ảnh về vấn đề này.

Xây dựng văn hóa Đảng trong giai đoạn hiện nay

Từ khi thành lập đến nay, trải qua hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp Việt Nam lại khẳng định một cách trang trọng tại Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Chính vì lẽ đó, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cần thiết phải xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

“Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa là cần thiết và quan trọng để định hình và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quốc gia. Chương trình giúp chúng ta có được một nguồn lực đầy đủ, với những đầu tư mang tính trọng tâm, trọng điểm, mang tính định hướng, khơi nguồn cho các đầu tư xã hội cho văn hóa” - PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh đến vấn đề này khi chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh: Từ lý luận đến thực tiễn

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ đề rất mới, cần được nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn. Bài viết phác thảo những nét chính về lý luận không gian văn hóa của lãnh tụ và không gian văn hóa của lãnh tụ ở một vùng lãnh thổ. Từ đó áp dụng vào việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở TP.HCM.

Thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Thiết chế văn hóa (TCVH) đã và đang đồng hành với đời sống hằng ngày của nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của đất nước. Quản lý các TCVH và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao… là nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về văn hóa, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Việc sử dụng các TCVH hiện nay đã đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên công tác quản lý các TCVH ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại. Nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của TCVH trong xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân và chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay

Đề cương về văn hóa Việt Nam và hệ nguyên tắc vận động, xây dựng, phát triển văn hóa ở nước ta

Đến nay, đã tròn 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời, đi vào thực tiễn cách mạng và phát huy tác dụng rộng lớn, sâu sắc trong đời sống văn hóa của dân tộc. Những quan điểm, luận chứng, ý kiến được nêu lên trong Đề cương về văn hóa Việt Nam với khá nhiều nội dung bao quát, trong đó có nhiều vấn đề, đến nay, vẫn còn giữ nguyên giá trị cũng như tính thời sự của nó, chẳng hạn: phạm vi của vấn đề văn hóa bao gồm cả tư tưởng học thuật và nghệ thuật; quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị; quan niệm của người cộng sản về vấn đề văn hóa; tính chất xã hội chủ nghĩa của nền văn hóa; nguyên tắc vận động văn hóa; nhiệm vụ của các nhà hoạt động văn hóa... góp phần giúp chúng ta nhận dạng và thúc đẩy việc xây dựng, phát triển văn hóa theo hướng bền vững; gia tăng sức mạnh hội nhập của văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại.