Cần có định hướng, giải pháp để xây dựng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình VHNT

Cần có định hướng, giải pháp để xây dựng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình VHNT

Ngày 26-5-2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay: Thực trạng, định hướng, giải pháp phát triển”.

Giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa làng nghề trong phát triển kinh tế Hà Nội

Giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa làng nghề trong phát triển kinh tế Hà Nội

Để phát huy các nguồn lực văn hóa làng nghề trong phát triển kinh tế của Hà Nội hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra. Đó là các vấn đề về nhận thức; cơ chế, chính sách; mô hình phát triển; đầu tư nguồn lực; xử lý mối quan hệ giữa kinh tế, văn hóa và vấn đề truyền thông... Bài viết đề xuất một số giải pháp vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài.

Giải pháp bảo tồn nghệ thuật tượng lăng mộ thế kỷ XVII-XVII ở Bắc Bộ hiện nay

Giải pháp bảo tồn nghệ thuật tượng lăng mộ thế kỷ XVII-XVIII ở Bắc Bộ hiện nay

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật đang là vấn đề cấp bách gắn liền với thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Việc tìm kiếm những giải pháp phù hợp hơn trong công tác bảo tồn, phục dựng các loại hình di sản văn hóa nói chung, nghệ thuật lăng mộ, tượng lăng mộ nói riêng đang đặt ra nhiều thách thức. Một số đề án, công trình khoa học ở các cấp hình thành với mục đích kiếm tìm những ý tưởng mới phù hợp hơn trong công tác đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trong tình hình hiện nay là điều tất yếu. Đặc biệt, đối với nghệ thuật tượng lăng mộ có niên đại TK XVII-XVIII ở Bắc Bộ đang có nhiều dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khảo cứu, đánh giá đúng thực trạng là giải pháp đầu tiên trước khi có những giải pháp hữu hiệu khác trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của đối tượng đặc thù này.

Khai thác giá trị tư tưởng Nho giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại

Khai thác giá trị tư tưởng Nho giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại

Nho giáo là một tư tưởng, triết nhân sinh có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, ảnh hưởng lớn đến nhiều nước trong khu vực. Đối với Hàn Quốc, giá trị tư tưởng Trung - Hiếu - Nhân - Nghĩa được xác định là giá trị xuyên suốt các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, tạo nên giá trị đạo đức bền vững trong xã hội hiện đại. Một trong những động lực quyết định, bí quyết thành công của “con rồng châu Á” chính là nhờ vào việc vận dụng và khai thác những yếu tố tích cực của tư tưởng Nho giáo trong quản lý đất nước.