• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Trí thức có vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử. Nhận thức đúng đắn vai trò của trí thức, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện để trí thức phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bởi xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Chuyển đổi số xuất bản: Cần tạo ra nhiều phiên bản sách đa nền tảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo các mạng, Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vai trò to lớn trong việc tích luỹ, truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nghệ An là vùng địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, nhiều anh hùng dân tộc, nhiều lãnh tụ kiệt xuất trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đây là một vùng đất cổ có phương ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng và văn hóa dân gian vô cùng phong phú, độc đáo, mang đậm bản sắc của vùng đất sông Lam – núi Hồng. Trong mạch nguồn đó, nổi bật nhất là dân ca Ví, Giặm. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu, là dòng sữa ngọt ngào, góp phần hình thành và nuôi dưỡng cốt cách, thể hiện đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội

"Trong 5 năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước có sự chuyển biến tích cực, những tồn tại, hạn chế ở các mùa lễ hội trước đây đã giảm, hoạt động lễ hội đi vào nề nếp. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội từng bước được cải thiện. Những kết quả đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân".