• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Bắc Giang tập trung xây dựng thư viện số

Hệ thống thư viện của tỉnh Bắc Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo hướng xây dựng mô hình thư viện thông minh. Theo đó, hệ thống thư viện toàn tỉnh triển khai theo kế hoạch số 4631/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, quyết định vận mệnh của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác lãnh đạo tư tưởng, vì theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm” và Người nhấn mạnh “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”, “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”.

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu trên địa bàn huyện Nam Đông

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, có hai dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là Kinh và Cơ Tu, trong đó đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm 43% dân số toàn huyện. Đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất, canh tác, lễ hội, trang phục, kiến trúc, hoa văn của đồng bào dân tộc Cơ Tu... là những giá trị văn hóa độc đáo và vô cùng quan trọng . Do đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống làm cho giá trị văn hóa thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong thực tiễn hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc vào công tác thi đua khen thưởng hiện nay

Cách đây đúng 75 năm, dù cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian quý báu về vấn đề thi đua. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất các lĩnh vực, là cơ sở để đúc rút kinh nghiệm, phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết toàn khóa.

Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên: Góp phần lưu giữ và lan tỏa hồn quê xứ Nghệ

Xã Hưng Tân nằm ở vùng giữa huyện Hưng Nguyên, cách thành phố Vinh khoảng 7km, có tổng diện tích tự nhiên 480 ha, trong đó diện tích canh tác nông nghiệp 267 ha. Toàn xã có 1.250 hộ dân, 4.280 người sinh sống trên địa bàn 9 xóm dân cư. Đảng bộ xã đạt “trong sạch, vững mạnh” 15 năm liên tục với gần 300 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Xã Hưng Tân cũng là “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đầu tiên của huyện Hưng Nguyên vào năm 1998.