• Văn hóa > Đương đại

Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt để đón đầu xu thế chuyển đổi số quốc gia, các doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ thông tin Việt Nam cần phải “chuyển đổi số” chính mình, không chỉ hiện đại hóa công nghệ, quy trình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, tiêu chuẩn, chất lượng hóa các giá trị… mà còn cần xây dựng và kiến tạo nền tảng, giá trị văn hóa số để thích ứng và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa. Nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - doanh nghiệp ICT có vai trò chủ đạo trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển viễn thông - công nghệ thông tin nhanh nhất toàn cầu, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp ICT Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hiện đại, cởi mở, hội nhập quốc tế

Vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển đều phải quan tâm đến văn hóa. Bởi văn hóa được coi là một phần tất yếu của quá trình phát triển bền vững. Ninh Thuận là tỉnh có tầm quan trọng chiến lược về an ninh quốc gia và phát triển của đất nước. Là một trong những địa phương giàu tiềm năng, nhưng thực tế văn hóa phát triển chưa tương xứng với những giá trị nội tại của nó, chưa trở thành động lực phát triển của địa phương và cả nước. Bài viết đề cập đến vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững, thực trạng bảo tồn và phát triển văn hóa

Xuất bản phẩm điện tử tại Việt Nam: Thực trạng, thách thức và xu hướng phát triển

Cuộc Cách mạng công nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số đã, đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ngành Xuất bản. Sự xuất hiện và phát triển của xuất bản phẩm điện tử tại Việt Nam đã đặt ra những cơ hội và thách thức, đồng thời đòi hỏi cần có những định hướng phát triển đối với ngành Xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Sức mạnh mềm của văn hóa và hiện tượng hâm mộ thần tượng ở giới trẻ

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (1), khẳng định vị trí quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa trong thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước giữa bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Trong lĩnh vực này, có thể nói nhân vật có khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng đến công chúng rộng rãi đồng thời kết nối các phân ngành của công nghiệp văn hóa để cùng phát triển chính là những thần tượng. Họ là ngôi sao nhạc nhẹ, ngôi sao điện ảnh, truyền hình, và hình ảnh của họ được các thương hiệu lớn mời làm đại diện quảng cáo, đem tới những nguồn lợi nhuận khổng lồ cho tất cả các bên cũng như làm hài lòng công chúng rộng rãi. Thông qua khảo cứu ban đầu, bài viết dưới đây góp thêm quan điểm: thần tượng - một sản phẩm của công nghiệp văn hóa và truyền thông - là một trong những khía cạnh góp phần hình thành và thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Một số vấn đề về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ trẻ hiện nay

Văn hóa ứng xử là một lĩnh vực sinh động, phong phú trong đời sống văn hóa của con người, diễn ra hằng ngày, luôn gắn liền với mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội cũng như sự tồn tại, phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó cũng chính là sức mạnh mềm làm nên nét đẹp, là chìa khóa thành công của mỗi người, mỗi dân tộc. Với sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ, mạng xã hội đã trở thành một kênh giao tiếp, sáng tạo, trao đổi chiếm ưu thế trong đời sống hiện nay. Bài viết tập trung vào việc nêu bật những nét đặc trưng của văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và những vấn đề đặt ra đối với văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của đội ngũ cán bộ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Kế thừa nghệ thuật thêu truyền thống trong thiết kế thời trang đương đại

Thêu là một phương pháp trang trí trên bề mặt vải bằng kim và chỉ, có nguồn gốc vững chắc trong lịch sử và thực hành văn hóa của nghệ thuật và thủ công ứng dụng. Nghề thêu truyền thống Việt là một nét đặc trưng của các nghệ thuật dân tộc và dân gian, phản ánh bản sắc văn hóa, ẩn chứa hàm ý nghệ thuật sâu sắc qua quá trình phát triển hàng thế kỷ. Trên nền tảng phát triển kinh tế và văn hóa, các thế hệ nghệ nhân của nghề thêu truyền thống đã hình thành nên một hệ thống nghệ thuật độc đáo, hoàn chỉnh. Đặc biệt, hệ thống này đã và đang được ứng dụng và phát triển trong thiết kế thời trang đương đại.

Hoạt động văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động văn hóa (HĐVH) đối với đời sống con người, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm khuyến khích phát triển các HĐVH. Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra một trong sáu nhiệm vụ cơ bản nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả HĐVH.

Lịch sử hình thành khái niệm các ngành công nghiệp văn hóa và sự phát triển của các khái niệm liên quan

Từ cuối thập kỷ 90 của TK XX đến nay, công nghiệp văn hóa nói riêng và kinh tế sáng tạo nói chung đã trở thành một xu hướng phát triển trên thế giới. Từ năm 2000-2010, tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo cao gấp 2 lần ngành dịch vụ, 4 lần ngành sản xuất ở các nước phát triển và đang phát triển. Hiện nay, lĩnh vực văn hóa chiếm tới 6,1% nền kinh tế toàn cầu, với doanh thu hằng năm lên tới 2.250 tỷ USD và gần 30 triệu việc làm trên toàn thế giới, trong đó lực lượng lao động trẻ từ 15-29 tuổi cao hơn bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế (1). Bên cạnh tác động tạo việc làm, gia tăng thu nhập, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển kinh tế, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội, đa dạng văn hóa, sự tiến bộ và phát triển con người.