• Văn hóa > Đương đại

Đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay

Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tạo ra môi trường văn hóa, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; phục vụ người dân và xã hội.

Góp phần tìm hiểu quan điểm Đại hội XIII của Đảng về phát huy nhân tố con người

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đất nước, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng và huy động sức mạnh, sự sáng tạo của nhân dân, tạo ra nguồn sức mạnh nội sinh to lớn trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở kế thừa, phát triển những giá trị lý luận và thực tiễn về phát huy nhân tố con người, đã tiếp tục khẳng định: Lấy con người làm trung tâm của sự phát triển nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vai trò giáo dục của bảo tàng tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện nay

Bảo tàng tỉnh, thành phố (còn gọi là bảo tàng khảo cứu địa phương, bảo tàng địa phương, bảo tàng tổng hợp) chiếm một số lượng lớn trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Đây là một thiết chế văn hóa đặc thù, có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các hiện vật tiêu biểu - một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa địa phương. Những biến chuyển trong hoạt động của bảo tàng tỉnh, thành phố ở nước ta, đặc biệt trên phương diện giao tiếp, phục vụ cộng đồng rất phù hợp với bối cảnh cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

Hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam trước bối cảnh chuyển đổi số

Do yêu cầu từ thực tiễn xuất bản, để tồn tại, phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các nhà xuất bản (NXB) phải chuyển mình bằng việc thúc đẩy chuyển đổi số. Đây là một xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Xuất bản. Tuy nhiên, đó là xu thế của sự phát triển trong tương tác, chứ không phải là sự thay thế, chuyển từ sách in sang sách điện tử.

Những vấn đề đặt ra về đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một trong những nội dung quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Xu hướng xuất bản và nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19 của ngành xuất bản thế giới

Trong những năm gần đây, các xu thế toàn cầu như internet, mạng xã hội... đã làm thay đổi và mang lại cho ngành Xuất bản thế giới sự chuyển mình đáng kể. Truyền thông chuyển đổi từ truyền thống sang số hóa đã tạo ra sự tác động đến phương thức xuất bản, nhu cầu và hành vi đọc của độc giả, hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Các xu hướng xuất bản trên thế giới được nhận diện như sự phổ biến của ngành dịch vụ tự xuất bản (self-publishing) và các công ty Agents, sự tăng trưởng của sách nói (audiobook) cùng các ấn phẩm điện tử, sự thay đổi phương thức kinh doanh của các nhà xuất bản, tập đoàn xuất bản. Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp xuất bản thế giới, nhưng sự chuyển đổi số ngành Xuất bản đã giúp toàn ngành nhanh chóng thích ứng với những khó khăn và nỗ lực vượt qua đại dịch.

Khai thác vốn văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa ở Quảng Ninh

Phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên nguồn vốn văn hóa trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu vì vai trò và lợi ích của nó đối với sự phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, lấy con người làm trung tâm. Việt Nam là quốc gia đi sau, mới tiếp cận công nghiệp văn hóa từ sau thời kỳ Đổi mới. Ngay từ Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII (1998), Đảng bắt đầu đặt vấn đề gắn kết kinh tế với văn hóa. Đến Nghị quyết số 33-NQ/TW (2014), Đảng chính thức đưa ra 1 trong 6 nhiệm vụ là phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Bài viết tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn vốn văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Tính cộng đồng trong các khu tập thể cũ ở Hà Nội

Ở Hà Nội, hình ảnh các khu nhà tập thể (KTT) phản ánh phong cách kiến trúc những năm 1960-1970 và kỹ thuật xây dựng của khối các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) trước đây, đặc biệt là Liên Xô cũ. Loại hình nhà ở này chiếm một vị trí không nhỏ trong không gian đô thị, được giới truyền thông đề cập đến với hình ảnh cũ kỹ, xuống cấp. Hơn 30 KTT lớn nhỏ nằm rải rác trong nội thành Hà Nội hơn nửa thế kỷ qua đã tạo nên một lối sống, văn hóa riêng của cư dân. Trong bối cảnh nhà tập thể đang dần biến mất, nhường chỗ cho các khu chung cư hiện đại với lối sống hoàn toàn khác biệt, bài viết nêu bật những giá trị làm nên tính cộng đồng của khu vực độc đáo này thông qua nghiên cứu một số trường hợp ở KTT cũ Hà Nội.

Giá trị tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh giá trị trường tồn của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, là vấn đề cấp thiết hiện nay.