• Văn hóa > Đương đại

Sức mạnh mềm văn hóa đại chúng trong bối cảnh hiện nay

Trong những yếu tố tạo nên sức mạnh mềm, có thể nói, văn hóa đại chúng (VHĐC) bao gồm: phim ảnh, chương trình truyền hình, nhạc phổ thông, thể thao… là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn bởi nó tác động đến nhóm đối tượng đông đảo, thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội. Trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông phát triển như hiện nay, VHĐC được sử dụng như một công cụ trong việc thúc đẩy sức mạnh mềm dựa trên những thông điệp mà chúng tạo ra. Để được coi là một nguồn lực mềm, văn hóa phải hấp dẫn đối với những người khác

Xây dựng thương hiệu bằng văn hóa doanh nghiệp

Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, vấn đề thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa kinh tế và tác động to lớn đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến văn hóa doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu với 5 bước cơ bản để xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa thương hiệu. Xây dựng thương hiệu bằng văn hóa doanh nghiệp là cách lựa chọn đúng đắn nhất, bền vững nhất của các doanh nghiệp hiện nay. Mối quan hệ này có sự gắn bó chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau. Việc xây dựng thương hiệu cần gắn với những giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp và ngược lại.

Vai trò của thông điệp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền thông đại chúng

Phân tích thông điệp báo chí là một hướng nghiên cứu rất được coi trọng. Nó cho thấy các hiện tượng, sự kiện xã hội và những tác động xã hội chi phối các hiện tượng, sự kiện xã hội diễn ra vào một giai đoạn nào đó. Truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng về phòng chống dịch bệnh COVID-19 có thể coi là một sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh dịch bệnh. Bài viết diễn giải vai trò của thông điệp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền thông đại chúng.

Quản lý thị trường văn hóa ở Trung Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam

Hiện nay, cùng với các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường văn hóa ngày càng được Chính phủ nhiều nước trên thế giới quan tâm. Tại Trung Quốc, quan điểm về thị trường văn hóa đã có những bước chuyển biến lớn về mặt tiếp cận thông qua quá trình thúc đẩy cải cách thể chế văn hóa. Một trong những vấn đề nổi bật của thị trường văn hóa Trung Quốc là vai trò quản lý chặt chẽ của Nhà nước đối với quá trình vận hành của thị trường. Bài viết phân tích vai trò quản lý của chủ thể nhà nước Trung Quốc đối với sự phát triển của thị trường văn hóa, qua đó đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam.

Xây dựng môi trường văn hóa tại Phần Lan, Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Môi trường văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị văn hóa vật chất và phi vật chất tồn tại xung quanh doanh nghiệp, chi phối các hoạt động của mỗi cá nhân và tập thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên thế giới từ lâu đã coi việc xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp tích cực là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mình. Xây dựng môi trường văn hóa không chỉ giúp tạo sự gắn kết trong các mối quan hệ, giúp thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn tạo ra danh tiếng, tạo ra nhiều giá trị kinh tế và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Bài viết trình bày một số kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp tại Phần Lan, Hàn Quốc và đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố, trở thành cội nguồn sức mạnh to lớn; tạo nên nét đặc sắc riêng có của dân tộc Việt Nam trong dòng chảy chung của lịch sử văn minh nhân loại. Truyền thống ấy được Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội kế thừa, phát triển trên cơ sở củng cố nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; xem đây là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.

Sử dụng nền tảng TikTok trong quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng (Public Relations - PR) là một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức. Ngày nay, nhiều mạng xã hội ra đời giúp quan hệ công chúng có những công cụ tốt hơn để thực hiện chức năng của mình. TikTok là một ứng dụng mới và phổ biến, nhất là với giới trẻ. Bài viết đưa ra các ưu điểm và hạn chế khi công ty, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng TikTok để thực hiện hoạt động quan hệ công chúng.

Giải pháp phát triển làng hoa Sa Đéc trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng

Làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp nói chung, thành phố Sa Đéc nói riêng đã bước vào không gian kinh tế mới, khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức có hiệu lực từ ngày 31-12-2015. Đó là cơ hội lớn, nhưng thách thức cũng nhiều, đòi hỏi người làm nghề phải thay đổi cung cách sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Quy hoạch lại để cùng thống nhất một giải pháp, sẽ là nấc thang quan trọng trong kiến tạo sức sống mới cho làng nghề truyền thống. Đảng và Nhà nước ta lâu nay luôn quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản, quy định, chính sách nhằm phát triển làng nghề như: Quyết định số: 132/2000/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn…

Truyền thông đối với hoạt động văn hóa đối ngoại trong bối cảnh hiện nay

Thông tin văn hóa đối ngoại là một cầu nối giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác, là lực lượng quan trọng quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, góp phần thu hút các nguồn lực để phát triển đất nước. Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá các chính sách, cũng như hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.

Nghề thêu cờ thủ công ở làng Từ Vân

Khi cả nước hướng về Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh 2-9 cũng là lúc những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) tất bật làm việc để kịp cung ứng cho thị trường cả nước. Những lá cờ dù là cờ in hay thêu, cờ to hay nhỏ đều được những người thợ thổi "hồn" vào đó.

Định hướng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” (1). Phát triển văn hóa, con người có mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hữu cơ với nhau. Phát triển văn hóa nhằm phát triển con người, không ngừng hoàn thiện con người và chính con người lại tạo ra sự phát triển cao hơn của văn hóa. Vì vậy, quan tâm phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở nước ta hiện nay. Do đó, bên cạnh việc đánh giá thực trạng, việc xác định những định hướng là hết sức cần thiết để tổ chức thực hiện trên thực tế.