• Văn hóa > Đương đại

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của sinh viên hiện nay

Mỗi cộng đồng, quốc gia muốn phát triển đều phải đặt ra mục tiêu phấn đấu. Lịch sử nước ta đã chứng minh khi quy tụ được toàn dân tộc vì mục tiêu chung sẽ tạo ra sức mạnh to lớn có thể làm nên những kỳ tích. Phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là khát vọng chung của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện sự nghiệp cách mạng vẻ vang này cần phải huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là vai trò của sinh viên - đội ngũ trí thức to lớn của đất nước. Sinh viên hiện nay đang đứng trước thời cơ và vận hội to lớn, do đó, cần phải bồi dưỡng để sinh viên nắm lấy thời cơ và góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của dân tộc

Một số vấn đề đặt ra trong việc xây dựng văn hóa trên không gian mạng

Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, hình thành một không gian mạng sống động, đã và đang tác động không nhỏ tới đời sống nhân loại. Đặc biệt, những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, chi phối ngày càng lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không thể phủ nhận vai trò tích cực của mạng xã hội đối với đời sống xã hội nói chung và văn hóa nói riêng, song, cũng phải nhận thấy, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái, những tiêu cực và những hệ lụy đối với sự phát triển của đất nước, cộng đồng, nhóm xã hội và từng cá nhân. Vì vậy, xây dựng văn hóa trên không gian mạng hiện nay đã trở thành một vấn đề hết sức bức thiết

Ảnh hưởng văn hóa Nho giáo với Việt Nam và Hàn Quốc trong phát triển và hội nhập quốc tế

Bài viết giới thiệu khái quát tư tưởng Nho giáo như một hệ thống triết lý, tư tưởng, đạo đức ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, văn hóa của một số quốc gia phương Đông trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc… Trong quá khứ, tư tưởng triết lý, đạo đức của Nho giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến thể chế nhà nước, tổ chức xã hội, sản xuất và đời sống của hai nước. Ngày nay cùng với chính sách đổi mới hội nhập quốc tế của Nhà nước Việt Nam, sự tương đồng của tư tưởng đạo đức Nho giáo cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước về xã hội, văn hóa, kinh tế, thương mại. Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo có nhiều điểm tích cực, nhưng cũng không phải không có những hạn chế, vì vậy khi tiếp thu tư tưởng văn hóa Nho giáo, chúng ta cần có nhãn quan sáng suốt để gạn đúc khơi trong.

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên đại học, cao đẳng trong kỷ nguyên số

Từ xa xưa cho tới ngày nay, sách luôn gắn bó với đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đọc sách là nét đẹp văn hóa, giúp ta mở rộng tri thức, hiểu biết trên mọi lĩnh vực, rèn luyện cho ta những kỹ năng, tình cảm và thói quen hữu ích. Với thời đại công nghệ số hiện nay, việc đọc không chỉ giới hạn trong các tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng trên các phương tiện nghe, nhìn. Phát triển văn hóa đọc thông qua bất kỳ hình thức nào cũng đều hướng đến mục tiêu: mang tri thức tiếp cận đến mỗi cá nhân và cộng đồng để từ đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước

Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 qua nghiên cứu trường hợp Kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam

Truyền hình là phương tiện truyền thông có ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội, là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Với đặc điểm chuyển tải thông tin bằng hình ảnh, âm thanh một cách nhanh nhạy, chân thực, sinh động, khả năng vượt qua mọi rào cản biên giới quốc gia, kênh Thông tin đối ngoại VTV4 ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Văn hóa chính trị trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay

Văn hóa chính trị (VHCT) là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa và chính trị của nước ta hiện nay. Trong bối cảnh Việt Nam đổi mới tư duy và thúc đẩy xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như hiện nay sẽ giúp việc nâng cao nhận thức về VHCT được đóng vai trò chính trong sự phát triển chính trị và càng trở thành vấn đề cần được làm rõ hơn bao giờ hết. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề có tính lý luận về khái niệm và vai trò của VHCT được đặt trong sự tương tác gắn liền bối cảnh chính trị của Việt Nam hiện nay.

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố, trở thành cội nguồn sức mạnh to lớn; tạo nên nét đặc sắc riêng của dân tộc Việt Nam trong dòng chảy chung của lịch sử văn minh nhân loại. Truyền thống ấy được Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội kế thừa, phát triển trên cơ sở củng cố nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; xem đây là động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chuyển đổi số và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Thư viện

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, buộc chúng ta phải thay đổi phương thức sản xuất, mô hình sản xuất kinh doanh cũng như cách tư duy, làm việc, sinh hoạt và giao tiếp của mỗi cá nhân. Chịu ảnh hưởng bởi tác động của cuộc cách mạng này, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới đã và đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số.

Xây dựng Nhà hát mang tầm quốc gia là rất cần thiết

Chia sẻ về sự cần thiết của việc xây dựng thiết chế Nhà hát mang tầm quốc gia. PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định: “việc xây dựng thiết chế mang tầm quốc gia trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết, bởi vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc”.

Giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa làng nghề trong phát triển kinh tế Hà Nội

Để phát huy các nguồn lực văn hóa làng nghề trong phát triển kinh tế của Hà Nội hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra. Đó là các vấn đề về nhận thức; cơ chế, chính sách; mô hình phát triển; đầu tư nguồn lực; xử lý mối quan hệ giữa kinh tế, văn hóa và vấn đề truyền thông... Bài viết đề xuất một số giải pháp vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài.

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản hiện nay

Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Xuất bản. Quá trình này mở ra hướng đi mới cho hoạt động xuất bản, nhằm lan tỏa tri thức một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bài viết nghiên cứu những nhân tố tác động đến quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.