• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: 50 năm xây dựng và phát triển (1972-2022)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được thành lập từ năm 1972, tiền thân là Cục Mỹ thuật. Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao trách nhiệm xã hội của thanh niên quân đội trong tình hình mới

Trách nhiệm xã hội của thanh niên quân đội trong tình hình mới là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc, với quân đội, với nhân dân, được thể hiện ở ý thức và hành động tự nguyện, tự giác của họ trong huấn luyện, rèn luyện, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo tồn và quảng bá nghệ thuật trình diễn dân gian ở tỉnh Bắc Giang trong phát huy các giá trị di sản

Bắc Giang là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử và là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, vùng đất nơi đây còn lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian vô cùng độc đáo. Tiêu biểu trong số đó là nghệ thuật dân ca quan họ, hát ca trù đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Xác định tầm quan trọng của di sản trong phát triển kinh tế, xã hội, Bắc Giang đã triển khai nhiều chương trình, đề án, cùng với các giải pháp quản lý nhà nước.

Diễn ngôn về giới nữ trên truyền thông đầu thế kỷ XX

Diễn ngôn về giới trên truyền thông từ đầu TK XX tới trước năm 1945, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lịch sử xã hội. Đó là thời kỳ đất nước ta từ chỗ là một đất nước phong kiến chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Hoa sang giai đoạn chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Đây là một giai đoạn có nhiều sự xung đột về văn hóa nên khi nghiên cứu bộc lộ những yếu tố vô cùng đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Hệ tư tưởng, trường tri thức và quyền lực chi phối diễn ngôn về giới, mà ở đây là về người phụ nữ được vận hành là một nguồn dữ kiện đáng quý để quan sát và tìm hiểu về những vấn đề của xã hội thời kỳ này. Bài viết nghiên cứu vấn đề diễn ngôn về giới nữ đăng trên hai tờ báo Nữ Giới Chung và Phụ nữ Tân văn.

Sửa đổi bổ sung quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật sở hữu trí tuệ

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền tác giả ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa của quốc gia. Để có được kết quả này, hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên.

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, biện pháp công tác, trong đó, vận động quần chúng (VĐQC) là công tác được triển khai thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP tỉnh Cao Bằng đã mạng lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng để BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.