• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Tăng cường giáo dục, rèn luyện ý thức kỷ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở hiện nay

Pháp luật, chấp hành pháp luật là đòi hỏi khách quan đối với mọi Nhà nước, mọi chế độ xã hội có phân chia giai cấp. Giáo dục, rèn luyện ý thức pháp luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở là hoạt động có tổ chức, có mục đích nhằm bổ sung, phát triển tri thức, bồi dưỡng quan điểm, tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí, thói quen hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên với hoạt động thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay

Ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Đây là những công dân ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về lý lịch chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, sức khỏe và là lực lượng có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nói chung, công tác đoàn, phong trào thanh niên nói riêng, trong đó nội dung tham gia xây dựng môi trường văn hóa (MTVH) là rất quan trọng. Đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn là nội dung giải pháp quan trọng, không chỉ tạo điều kiện cho thanh niên được thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, mà còn là cơ sở thực tiễn, mảnh đất hiện thực để kiểm nghiệm toàn diện thanh niên từ nhận thức đến hành động trong tham gia xây dựng MTVH.

Đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp bách nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Bên cạnh những thành tựu to lớn về nông nghiệp đã đạt được, tình trạng khai thác tự nhiên gia tăng và sự thiếu ý thức bảo vệ đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường đang được đặt ra rất cấp thiết ở ĐBSCL nói riêng, ở Việt Nam nói chung. Làm thế nào để có thể giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp bền vững với bảo vệ môi trường và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là bài toán cần có thêm lời giải về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Bài viết phân tích thực trạng vấn đề mối quan hệ phát triển nông nghiệp bền vững với bảo vệ môi trường và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu trên.

Quyền tự do cư trú năm 2020 của công dân Việt Nam: nhìn từ góc độ văn hóa

Quyền tự do cư trú là một quyền cơ bản của con người đã được ghi nhận trong Luật Nhân quyền quốc tế và cũng là một quyền nhân thân cơ bản, quyền hiến định của công dân. Luật Cư trú năm 2020 là sự phát triển và bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú trong nước của công dân Việt Nam. Nhìn từ góc độ văn hóa, đó là sự gắn kết chặt chẽ quyền được thụ hưởng sự phát triển của công dân với sự phát triển văn hóa. Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp so sánh thông qua năm bản Hiến pháp Việt Nam và các luật Cư trú, qua đó chỉ ra những sự kế thừa và điểm mới về quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam được quy định trong Luật Cư trú năm 2020.

Hệ thống thiết chế văn hóa thôn Tiến Thành (Triệu Sơn, Thanh Hóa)

Trong lịch sử của dân tộc, nông thôn Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, bên cạnh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa là yếu tố quan trọng đảm bảo cho làng Việt có sức sống trường tồn (1). Thôn Tiến Thành, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, do con cháu thuộc dòng dõi Chúa Trịnh đến khai hoang lập nghiệp. Bài viết tập trung tìm hiểu thiết chế văn hóa nông thôn ở vùng đất này qua ba giai đoạn: trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ 1946 đến 1985 và từ 1986 đến nay.

Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Môi trường văn hóa (MTVH) ở các đơn vị trong quân đội có vai trò quan trọng, chi phối trực tiếp tới tư tưởng, tình cảm, hướng dẫn nhận thức, hành động và hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, việc xây dựng MTVH tốt đẹp, phong phú, lành mạnh tạo màng chắn, khả năng tự miễn dịch trước những ảnh hưởng của văn hóa xấu độc xâm nhập vào đơn vị, tạo động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện.

Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển công nghệ thông tin thời kỳ đổi mới

Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò là đảng chính trị duy nhất cầm quyền, là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam, vì vậy mọi thành tựu hay hạn chế trong các lĩnh vực của đất nước nói chung cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam đều bắt nguồn trước tiên từ nhận thức của Đảng nói chung và của từng đảng viên giữ vai trò là người đứng đầu các cấp, các bộ ngành, địa phương. Do vậy, khái quát lịch sử phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNTT sẽ cung cấp một phương diện quan trọng trong tổng thể bức tranh lịch sử phát triển CNTT ở Việt Nam.

Nhìn lại 30 năm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học ở Ninh Bình

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của các di tích khảo cổ trong việc nhận diện, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất, những năm qua Ninh Bình đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu khảo cổ học. Đồng thời, chính quyền tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tăng cường hoạt động Thông tin - Thư viện cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế

Thư viện là một bộ phận của trường đại học, có tác động và vai trò quan trọng tới chất lượng giáo dục. Hoạt động thông tin - thư viện là yêu cầu lớn cho tất cả các trường đại học trong cả nước, trong đó có Đại học Khoa học (ĐHKH) Huế. Bài viết tập trung vào nghiên cứu những hướng chính để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ĐHKH Huế thông qua việc tăng cường các hoạt động thông tin - thư viện (TTTV).