• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Chia sẻ nguồn lực thông tin trong các thư viện điện tử ở Việt Nam

Ngày nay, khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, ngành, nghề, trong đó bao gồm cả ngành Thông tin - Thư viện. Sự tác động của công nghệ thông tin đã làm các thư viện thay đổi cả về lượng và chất. Điển hình là sự chuyển mình của các thư viện từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Cơ sở để hình thành loại hình thư viện này chính là việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin điện tử.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên là một trong những di sản quý báu, có ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn. Trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu làm rõ những tư tưởng của Người về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên vẫn luôn là vấn đề cấp thiết, nhất là quan điểm “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (1), nhằm bổ sung cơ sở lý luận khoa học để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, nhất là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dấu ấn thể thao Ninh Bình: 30 năm hội nhập và phát triển

Cùng với sự phát triển của ngành Thể thao Việt Nam, 30 năm qua, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) Ninh Bình đã phát huy được những giá trị truyền thống, dần khẳng định vị thế, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của nền thể thao nước nhà. Hoạt động TDTT ở Ninh Bình diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú và vai trò, vị thế của TDTT trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

Sự nghiệp Văn hóa và Thể thao Ninh Bình: 30 năm đổi mới và phát triển

Ba mươi năm qua, kể từ ngày tái thành lập tỉnh Ninh Bình (1-4-1992 - 1-4-2022), ngành Văn hóa và Thể thao Ninh Bình không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng đi vào chiều sâu và nâng chao chất lượng phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Nhu cầu tin và đặc điểm người dùng tin vùng ngoại thành Hà Nội

Trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện (TTTV), mục đích cuối cùng của hoạt động TTTV là thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin (NCT) cho người dùng tin (NDT). Mức độ đáp ứng NCT của NDT được xem là thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan TTTV. Việc nghiên cứu NDT và nhận dạng NCT của họ, trên cơ sở đó tổ chức hoạt động TTTV theo đúng hướng, đáp ứng NCT cho NDT là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan TTTV nói chung và hệ thống thư viện công cộng nói riêng, trong đó có thư viện cấp cơ sở. Việc nghiên cứu NCT của NDT sẽ giúp thư viện cơ sở điều chỉnh hoạt động của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu về học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, giải trí… giúp cho hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục của địa phương phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, vai trò của thư viện công cộng cơ sở được khẳng định trong đời sống và xã hội.

Nghi lễ “Cúng Tổ tiên” của dân tộc Lô Lô, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” từ ngày 12 đến 13-2-2022, tại làng dân tộc Lô Lô, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã tái hiện Nghi lễ “Cúng Tổ tiên” của dân tộc Lô Lô, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhằm giới thiệu nét văn hóa cổ truyền dân tộc Lô Lô đến du khách.

Đảng ủy quân sự huyện ở tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) là một chủ trương chiến lược, thể hiện tư duy mới về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta. Xây dựng lực lượng DBĐV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, trong đó, cơ quan quân sự huyện làm nòng cốt trong tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện. Vì vậy, phát huy vai trò của đảng ủy quân sự huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong xây dựng lực lượng này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc cả trước mắt và lâu dài.

Vai trò của thư viện trong các cơ quan quản lý nhà nước

Thư viện (TV) có lịch sử lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, TV đang chuyển mình mạnh mẽ và tiếp tục mang lại giá trị cho các các cộng đồng xã hội. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò của TV đối với hiệu quả hoạt động của cơ quan chủ quản đã được khẳng định. Bài viết bàn luận về vai trò của TV nói chung, vai trò của TV trong các cơ quan quản lý nhà nước và đưa ra một số ý kiến đề xuất đổi mới hoạt động của TV cơ quan nhà nước ở Việt Nam.

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay

Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là mối quan hệ cơ bản, cốt lõi, quyết định sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp tác động tới sự tồn tại và phương hướng phát triển của quốc gia dân tộc.

Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu lý luận và thực tiễn qua các giai đoạn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đất nước. Bài viết đề cập đến các nguyên tắc trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung, trong giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ở các nhà trường quân đội nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.