• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Nhìn lại 30 năm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học ở Ninh Bình

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của các di tích khảo cổ trong việc nhận diện, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất, những năm qua Ninh Bình đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu khảo cổ học. Đồng thời, chính quyền tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tăng cường hoạt động Thông tin - Thư viện cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế

Thư viện là một bộ phận của trường đại học, có tác động và vai trò quan trọng tới chất lượng giáo dục. Hoạt động thông tin - thư viện là yêu cầu lớn cho tất cả các trường đại học trong cả nước, trong đó có Đại học Khoa học (ĐHKH) Huế. Bài viết tập trung vào nghiên cứu những hướng chính để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ĐHKH Huế thông qua việc tăng cường các hoạt động thông tin - thư viện (TTTV).

Hoạt động cung cấp dịch vụ học thuật số tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập đã tạo điều kiện cho sự phát triển của học thuật số (HTS). Bài viết trình bày về thực tiễn hoạt động cung cấp dịch vụ HTS tại Đại học Quốc gia TP.HCM, trong đó nhận diện những dịch vụ HTS hiện đang được triển khai và các bộ phận chịu trách nhiệm triển khai chúng.

Một số kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện công tác chính sách trong quân đội giai đoạn 2015 - 2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm” (1). Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách hậu phương quân đội; không ngừng bổ sung, phát triển toàn diện hệ thống chính sách xã hội đối với quân đội. Nhờ đó, công tác chính sách đã đóng góp quan trọng trong xây dựng quân đội, hậu phương quân đội vững mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ nguồn lực thông tin trong các thư viện điện tử ở Việt Nam

Ngày nay, khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực, ngành, nghề, trong đó bao gồm cả ngành Thông tin - Thư viện. Sự tác động của công nghệ thông tin đã làm các thư viện thay đổi cả về lượng và chất. Điển hình là sự chuyển mình của các thư viện từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Cơ sở để hình thành loại hình thư viện này chính là việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin điện tử.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên là một trong những di sản quý báu, có ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn. Trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu làm rõ những tư tưởng của Người về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên vẫn luôn là vấn đề cấp thiết, nhất là quan điểm “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (1), nhằm bổ sung cơ sở lý luận khoa học để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, nhất là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dấu ấn thể thao Ninh Bình: 30 năm hội nhập và phát triển

Cùng với sự phát triển của ngành Thể thao Việt Nam, 30 năm qua, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) Ninh Bình đã phát huy được những giá trị truyền thống, dần khẳng định vị thế, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của nền thể thao nước nhà. Hoạt động TDTT ở Ninh Bình diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú và vai trò, vị thế của TDTT trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

Sự nghiệp Văn hóa và Thể thao Ninh Bình: 30 năm đổi mới và phát triển

Ba mươi năm qua, kể từ ngày tái thành lập tỉnh Ninh Bình (1-4-1992 - 1-4-2022), ngành Văn hóa và Thể thao Ninh Bình không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng đi vào chiều sâu và nâng chao chất lượng phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Nhu cầu tin và đặc điểm người dùng tin vùng ngoại thành Hà Nội

Trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện (TTTV), mục đích cuối cùng của hoạt động TTTV là thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin (NCT) cho người dùng tin (NDT). Mức độ đáp ứng NCT của NDT được xem là thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan TTTV. Việc nghiên cứu NDT và nhận dạng NCT của họ, trên cơ sở đó tổ chức hoạt động TTTV theo đúng hướng, đáp ứng NCT cho NDT là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan TTTV nói chung và hệ thống thư viện công cộng nói riêng, trong đó có thư viện cấp cơ sở. Việc nghiên cứu NCT của NDT sẽ giúp thư viện cơ sở điều chỉnh hoạt động của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu về học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, giải trí… giúp cho hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục của địa phương phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, vai trò của thư viện công cộng cơ sở được khẳng định trong đời sống và xã hội.

Nghi lễ “Cúng Tổ tiên” của dân tộc Lô Lô, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” từ ngày 12 đến 13-2-2022, tại làng dân tộc Lô Lô, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã tái hiện Nghi lễ “Cúng Tổ tiên” của dân tộc Lô Lô, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhằm giới thiệu nét văn hóa cổ truyền dân tộc Lô Lô đến du khách.