• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - 50 năm một chặng đường phát triển

Trong 50 năm qua, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng cách đăng tải các bài viết chất lượng, phân tích sắc bén và nhận định sắc sâu, Tạp chí từ lâu đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo cao cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; là ấn phẩm ngày càng được bạn đọc yêu mến, tin cậy.

Quản lý bảo tàng tư nhân ở Anh, Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thiết chế bảo tàng, với tư cách là cầu nối giữa người dân và di sản đang ngày càng trở nên quan trọng và gắn bó mật thiết hơn với đời sống xã hội. Trước xu thế phát triển phong phú, đa dạng của nhu cầu văn hóa trong xã hội, hệ thống bảo tàng tư nhân (BTTN) đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt gia tăng nhanh chóng về số lượng. Điều này đòi hỏi các quốc gia, các cộng đồng phải quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa này. Trên tinh thần đó, bài viết tìm hiểu kinh nghiệm quản lý hệ thống BTTN ở Anh và Hoa Kỳ, nơi có số lượng BTTN lớn và hoạt động khá hiệu quả nhằm rút ra bài học kinh nghiệm đối với công tác quản lý BTTN ở Việt Nam hiện nay.