• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Bàn thêm về văn hóa cộng đồng

Văn hóa cộng đồng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Đến nay, nhiều công trình bàn về vấn đề này đã được xã hội hóa. Tuy nhiên, trước sự biến đổi không ngừng của văn hóa cộng đồng, việc tiếp tục nghiên cứu để làm rõ những nội dung của văn hóa cộng đồng luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Bài viết này góp phần làm rõ thêm một số khía cạnh về văn hóa cộng đồng như: khái niệm văn hóa cộng đồng, nội dung nghiên cứu văn hóa cộng đồng.

Để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy vai trò của nó trong phát triển kinh tế đang trở thành một vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Ở góc độ liên văn hóa - kinh tế, tìm hiểu, nhận thức rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp trên một số bình diện như: văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường; vai trò của văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; nguồn lực đảm bảo cho văn hóa doanh nghiệp phát huy được vai trò đó; những thuận lợi và khó khăn khi phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển kinh tế... Góp phần vào mục đích đó, trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số vấn đề cần chú ý, khả dĩ tạo tiền đề giúp VHDN thực sự là điểm tựa phục hồi, phát triển, kinh tế sau đại dịch, và sau cả những biến động khác nữa.

Sức mạnh văn hóa doanh nghiệp thời dịch bệnh COVID-19

LTS: Như thông tin Tạp chí điện tử Văn hóa Nghệ thuật và kỳ 3 “Thế giới nghệ thuật” đã đưa, ngày 26-8-2022, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa doanh nghiệp - điểm tựa phục hồi kinh tế sau đại dịch”. Trong số này và số tháng 10 kỳ 1 “Nghiên cứu, thông tin lý luận”, chúng tôi sẽ lựa chọn, đăng tải một số tham luận, giới thiệu cùng bạn đọc.

Tư tưởng đạo đức, lối sống qua các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn hóa chiếm một vị trí quan trọng trong các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, với 443 trang nội dung, Tổng Bí thư đã 394 lần sử dụng từ “văn hóa”, 209 từ “đạo đức”, 81 từ “lối sống”, để thể hiện ý kiến của mình. Những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư về văn hóa, đặc biệt là thông qua đạo đức và lối sống, chính là mạch tư tưởng chủ đạo, góp phần tạo nên giá trị đặc biệt cho cuốn sách.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn thời đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập hợp 29 bài viết nghiên cứu, bài phát biểu sâu sắc, thể hiện tầm cao của tư duy lý luận cách mạng, chắt lọc và tổng kết thực tiễn với những minh chứng thuyết phục về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn thời đại, góp phần quan trọng trong quá trình tiếp tục xây dựng, củng cố, bổ sung và phát triển vững chắc nền tảng lý luận cách mạng Việt Nam của Đảng ta hiện nay.

Xây dựng môi trường văn hóa nhìn từ một số thiết chế bảo tàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam

Xây dựng môi trường văn hóa (MTVH) là một khái niệm mới được sử dụng gần đây ở Việt Nam, đề cập đến những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội hiện đại. Trong đó, cảnh quan văn hóa là một trong các thành tố của một tổng thể các sản phẩm văn hóa: chương trình, hành vi, thiết chế, phương tiện… Bài viết tìm hiểu một số khái niệm, quan niệm về cảnh quan - không gian văn hóa, những ví dụ về vấn đề này tại một số thiết chế bảo tàng có kiến trúc độc đáo trên thế giới; rút ra một số bài học kinh nghiệm thực tiễn xây dựng cảnh quan văn hóa tại các thiết chế bảo tàng ở Việt Nam hiện nay.

Vai trò của giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc đối với sự phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn hiện nay

Giao lưu văn hóa (GLVH) là hiện tượng phổ biến của xã hội loài người, vừa gắn với sự tiến hóa xã hội, vừa gắn với sự phát triển văn hóa của mỗi cộng đồng. Với đặc điểm địa lý đặc biệt, với tính chất cởi mở, khoan dung, văn hóa Việt Nam từ rất sớm, đã có điều kiện thuận lợi để giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa khác. Trong đó, GLVH Việt Nam - Trung Quốc có thể nói là mối giao lưu lâu dài, phức tạp, nhiều thăng trầm nhất, đồng thời cũng là quan hệ bền vững, đạt nhiều thành tựu và có ảnh hưởng to lớn nhất đến mỗi quốc gia. Quá trình GLVH giữa hai nước đã tác động tích cực đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Bài viết làm rõ vai trò của GLVH Việt Nam - Trung Quốc đối với sự phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa đối ngoại trong bối cảnh hiện nay

Trong thế giới toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển và đi lên của đất nước, công tác đối ngoại đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, đối tượng và địa bàn hoạt động, góp phần quan trọng chuyển tải đến thế giới thông tin, hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập thành công và giàu tiềm năng hợp tác. Trong thông tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác phát triển của Việt Nam, yếu tố văn hóa đóng vai trò đậm nét. Các quốc gia trên thế giới, dù đang phát triển hay là một nước phát triển, đều coi trọng các hoạt động thông tin đối ngoại về văn hóa, coi đây như sức mạnh mềm nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Văn hóa càng tỏ rõ ưu thế trong công tác thông tin đối ngoại.

Bàn nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các Hội VHNT

Sáng 25-4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết quý I/2022 với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, trong đó nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các Hội VHNT được đề cập, nhất là vấn đề tài chính, kinh phí hoạt động.