• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được hình thành, hoàn thiện trên cơ sở tổng kết, kế thừa và phát triển tinh hoa trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam và của nhiều dân tộc khác trên thế giới trên nền tảng soi sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là một hệ thống những quan niệm, quan điểm, sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chí Minh về con người, về cách ứng xử giữa người với người hướng tới giải phóng triệt để con người, thấm đượm tinh thần dân tộc và quốc tế trong sáng.

Mối quan hệ giữa môi trường văn hóa công sở với mỗi cá nhân

Môi trường văn hóa công sở (MTVHCS) có thể tạo nên sự hình thành hay tha hóa nhân cách, sự phát triển hay không phát triển của mỗi cá nhân. Ngược lại, mỗi cá nhân có vai trò gì và có trách nhiệm đến đâu trong việc kiến tạo một MTVHCS lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng và sự phát triển của tổ chức nói chung. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay thì vai trò của mỗi cá nhân ngày càng được đề cao trong việc xây dựng/ cải tạo/ thay đổi môi trường văn hóa. Bài viết đề cập đến MTVHCS có ảnh hưởng như thế nào, quy định ra sao và quyết định đến đâu đối với hành vi, thái độ, ý thức và nhân cách của mỗi cá nhân theo hai chiều hướng.

Công nghiệp văn hóa trong khai thác thế mạnh đào tạo ngành Thiết kế truyện tranh và Phim hoạt hình tại Việt Nam

Công nghiệp văn hóa hiện đang có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Ở đó, sự chủ động hội nhập cùng việc khai thác những giá trị truyền thống trong từng sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng cần được lưu tâm. Tại Việt Nam, khi xem xét vấn đề này đối với ngành Truyện tranh và Phim hoạt hình, việc hướng đến những giá trị truyền thống, phát huy những thế mạnh trong nghệ thuật và định hướng cho phát triển nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm chất lượng tìm được chỗ đứng trên thị trường đang phải đối mặt với không ít những khó khăn.

Nông thôn - văn hóa nông thôn mới hiện nay: Những vấn đề đặt ra

Phát triển văn hóa nông thôn mới (NTM) là việc làm thiết thực, nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực trong xu thế phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng và cả nước. Trên cơ sở một số quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông thôn, NTM, bài viết nhận diện thực trạng những kết quả đã đạt được và một số tồn tại, bất cập trong văn hóa NTM hiện nay, đồng thời kiến giải một số nguyên nhân, đề xuất giải pháp để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong xu thế NTM ngày càng hiện đại, tiến bộ và hội nhập.

Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Sĩ quan Pháo binh

Môi trường văn hóa (MTVH) là thiên nhiên thứ hai của con người, là điều kiện, cơ sở hình thành nhân cách con người, phát triển cá nhân và cộng đồng, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Là một bộ phận hữu cơ của MTVH xã hội, MTVH trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần hình thành, hoàn thiện, phát triển nhân cách, bản lĩnh, đạo đức, năng lực cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi đắp xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng và những giá trị văn hóa tốt đẹp trong thời đại mới.

Xây dựng văn hóa đạo đức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong cán bộ, đảng viên

Tham ô, lãng phí và quan liêu là những “căn bệnh” nguy hiểm và là nguy cơ lớn đối với mọi chế độ. Ngày nay, tham nhũng, lãng phí, quan liêu đang diễn biến phức tạp, trở thành vấn đề nhức nhối, đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình phát triển của nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Bởi vậy, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu luôn được coi là nhiệm vụ cấp bách của mọi nhà nước, mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận định bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra từ Đại hội VII vẫn tồn tại, trong đó tình hình “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như trong mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp”(1).

Xây dựng môi trường văn hóa ở Thủ đô Hà Nội trong định hướng phát triển bền vững

Hiện nay, các đô thị Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý phát triển đất nước, đặc biệt là khi nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước tác động của tiến trình toàn cầu hóa, đô thị hóa, bộ mặt kinh tế, xã hội của nước ta có nhiều biến đổi. Trong đó, môi trường văn hóa (MTVH) ở Thủ đô Hà Nội đang có những thay đổi theo hướng hiện đại, bộc lộ cả những tích cực lẫn hạn chế. Do đó, việc xây dựng MTVH ở thủ đô hiện nay chính là điều kiện để thị dân có thể tồn tại, giao tiếp, lao động và sáng tạo. Bài viết đề cập đến một số nội dung trong xây dựng MTVH ở Hà Nội trong định hướng phát triển bền vững.

Giải pháp xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay

Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức chưa từng có, tác động đáng kể đến sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Dịch COVID-19 đã, đang và sẽ tiếp tục làm giảm tổng cầu xã hội và gia tăng nạn thất nghiệp, gây áp lực mạnh đến công tác bảo đảm an sinh, thu nhập, việc làm theo cả quy mô quốc gia và quốc tế. Sau khi xảy ra đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp của Việt Nam phải đối mặt với môi trường đầy rủi ro và biến động, định hướng phát triển phải điều chỉnh lại để thích ứng hiệu quả. Bài viết đề cập đến thực trạng doanh nghiệp Việt Nam và một số giải pháp xây dựng, phát huy văn hóa doanh nghiệp để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay.

Một số hạn chế phổ biến trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Văn hóa doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu suất, góp phần tạo ra doanh số và lợi nhuận, giúp mang đến trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm nhân viên hoàn hảo, xây dựng bộ máy gắn bó, định hướng rõ ràng cho nhân viên mới, ngăn ngừa khủng hoảng và góp phần gia tăng thiện cảm của cộng đồng. Văn hóa doanh nghiệp tốt mang lại sự “hạnh phúc” cho nhân viên. Văn hóa là công cụ bảo tồn, duy trì những giá trị của doanh nghiệp đang có và tạo thành nền tảng phát triển cho doanh nghiệp. Vì thế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng, cần được làm xuyên suốt, thống nhất và bền bỉ.