• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Bàn thêm về văn hóa cộng đồng

Văn hóa cộng đồng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Đến nay, nhiều công trình bàn về vấn đề này đã được xã hội hóa. Tuy nhiên, trước sự biến đổi không ngừng của văn hóa cộng đồng, việc tiếp tục nghiên cứu để làm rõ những nội dung của văn hóa cộng đồng luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Bài viết này góp phần làm rõ thêm một số khía cạnh về văn hóa cộng đồng như: khái niệm văn hóa cộng đồng, nội dung nghiên cứu văn hóa cộng đồng.

Để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy vai trò của nó trong phát triển kinh tế đang trở thành một vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Ở góc độ liên văn hóa - kinh tế, tìm hiểu, nhận thức rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp trên một số bình diện như: văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường; vai trò của văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; nguồn lực đảm bảo cho văn hóa doanh nghiệp phát huy được vai trò đó; những thuận lợi và khó khăn khi phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển kinh tế... Góp phần vào mục đích đó, trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số vấn đề cần chú ý, khả dĩ tạo tiền đề giúp VHDN thực sự là điểm tựa phục hồi, phát triển, kinh tế sau đại dịch, và sau cả những biến động khác nữa.

Sức mạnh văn hóa doanh nghiệp thời dịch bệnh COVID-19

LTS: Như thông tin Tạp chí điện tử Văn hóa Nghệ thuật và kỳ 3 “Thế giới nghệ thuật” đã đưa, ngày 26-8-2022, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa doanh nghiệp - điểm tựa phục hồi kinh tế sau đại dịch”. Trong số này và số tháng 10 kỳ 1 “Nghiên cứu, thông tin lý luận”, chúng tôi sẽ lựa chọn, đăng tải một số tham luận, giới thiệu cùng bạn đọc.

Tư tưởng đạo đức, lối sống qua các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn hóa chiếm một vị trí quan trọng trong các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, với 443 trang nội dung, Tổng Bí thư đã 394 lần sử dụng từ “văn hóa”, 209 từ “đạo đức”, 81 từ “lối sống”, để thể hiện ý kiến của mình. Những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư về văn hóa, đặc biệt là thông qua đạo đức và lối sống, chính là mạch tư tưởng chủ đạo, góp phần tạo nên giá trị đặc biệt cho cuốn sách.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn thời đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập hợp 29 bài viết nghiên cứu, bài phát biểu sâu sắc, thể hiện tầm cao của tư duy lý luận cách mạng, chắt lọc và tổng kết thực tiễn với những minh chứng thuyết phục về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tầm nhìn thời đại, góp phần quan trọng trong quá trình tiếp tục xây dựng, củng cố, bổ sung và phát triển vững chắc nền tảng lý luận cách mạng Việt Nam của Đảng ta hiện nay.