• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023: Tôn vinh di sản văn hóa dân tộc

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba” là câu ca thể hiện khát khao được trở về cội nguồn của đồng bào ta ở khắp mọi miền trong cả nước, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Đó là một trong những truyền thống quý báu, khẳng định sức mạnh, sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam bao đời nay. Trong năm 2023 này, cùng hướng về ngày trọng đại Giỗ Tổ, đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ.

Hà Giang quyết tâm xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Là một tỉnh miền núi, có 19 dân tộc cùng sinh sống, Hà Giang đã và đang lưu giữ nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp đã trở thành giá trị di sản văn hóa của nhân loại và cấp quốc gia. Theo kết quả kiểm kê di sản năm 2021, hiện Hà Giang còn lưu giữ 131 di sản văn hóa vật thể, 446 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 3 bảo vật quốc gia, 62 di tích, danh thắng, 27 di sản văn hóa phi vật thể được xếp hạng và đưa vào danh mục Di sản văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Những giá trị di sản đó đã và đang trở thành tiềm năng vô giá để Hà Giang bứt phá, dựa vào văn hóa để phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo sinh kế cho người dân, giúp đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ quốc gia nơi địa đầu Tổ quốc.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943: Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng

Cách đây hơn 80 năm, vào tháng 2/1943, Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo Đề cương về văn hóa Việt Nam. Bản Đề cương là một tài liệu quý, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hơn 80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình OCOP: Nâng tầm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề huyện Thanh Trì (Hà Nội)

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018. Với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Sau hơn 4 năm triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các địa phương chủ động tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất dải đất hình chữ S với 16.489 km2, tổng số dân trên 3 triệu người gồm 460 xã, phường thị trấn, 3.804 làng, bản, khối phố; dân số chủ yếu sống ở vùng nông thôn, tỷ lệ làm nông nghiệp chiếm 87,3% dân số toàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An có 3/61 huyện nghèo của cả nước, 76 xã miền núi khu vực III, 55 xã miền núi khu vực I, 1.098 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 630 thôn khu vực III, 468 thôn khu vực I, 588 thôn đặc biệt khó khăn, 26 xã biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với chiều dài 419 km.

Lai Châu: Tôn vinh, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh văn hóa dân tộc Việt Nam với những trang lịch sử vẻ vang, rạng rỡ. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy, những năm qua, Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là đặc trưng của mô hình nông thôn mới, phát triển hơn so với mô hình cũ, thể hiện sự tiến bộ về mọi mặt của quá trình phát triển nông thôn, tiến tới thỏa mãn ở mức tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường và thể chế chính trị ở nông thôn. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tiến trình phát triển đất nước.