• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

QUẢNG BÌNH: Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng

Năm 2021 là năm có nhiều thành công của ngành Văn hóa Quảng Bình, trong đó có sự đóng góp của lĩnh vực gia đình. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt theo hướng từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Võ Bình Định và hành trình hướng đến Di sản văn hóa thế giới

Trong các nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 thì mục tiêu chủ yếu là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ... Trong đó, quan trọng nhất là nước ta sẽ phấn đấu có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh.

Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Nam Giang (Nghệ An)

Nam Giang là một xã bán sơn địa, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Nam Đàn (Nghệ An), cách thành phố Vinh 9km về phía Đông, cách trung tâm huyện Nam Đàn 12km về phía Tây. Tổng diện tích tự nhiên 1.193,7 ha; dân số có 1.737 hộ với hơn 7 nghìn nhân khẩu, dân cư thuần nhất không có các đạo giáo khác. Trên địa bàn có quốc lộ 46A, 46B đi qua, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Có 2 cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ quan xí nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt xã có Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm có nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế về tham quan. Năm 2018, huyện Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được lựa chọn xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng: Sâu lắng niềm tin thiêng liêng trở về cội nguồn dân tộc

Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng từ ngàn đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tín ngưỡng, điểm tựa tâm linh cho niềm tin thiêng liêng về cội nguồn dân tộc. Là người Việt Nam dù quần tụ nơi đất mẹ hay ở xa Tổ quốc muôn trùng, ai cũng luôn hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương với tấm lòng thành kính, tri ân công lao dựng nước mở nghiệp sơn hà của các vua Hùng thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta. Chúng tung thông tin thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc từng ngày, từng giờ trên internet và mạng xã hội. Do vậy, chủ động và tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong tình hình mới.

Kon Rẫy bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu cho sự phát triển kinh tế của dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Rẫy luôn được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm.

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022

Ngày 17/02/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Từ gia đình, văn hoá gia đình, giáo dục gia đình đến xây dựng chiến lược gia đình trong thời kỳ mới

Gia đình là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc; là chiếc cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng, tế bào của xã hội. Gia đình là tổ ấm hạnh phúc mà mỗi con người đều hướng tới. Coi trọng xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chính là giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.