• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Ca Huế

Năm 2015, Ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đang triển khai nhiều hoạt động phục vụ việc xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật Ca Huế" trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa nông thôn trong bối cảnh hiện nay

Trong tiến trình lịch sử, nông thôn là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đồng thời cũng là nơi sản sinh, hình thành, lưu giữ những giá trị văn hóa cổ truyền, góp phần kiến tạo bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa nông thôn vẫn tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tình trạng “phân lô bán nền” khiến văn hóa nông thôn đang đứng trước những khó khăn, thách thức.

Chương trình Sách quốc gia - một yếu tố then chốt của phát triển văn hóa

Thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản…”, Bộ TT&TT giao Cục Xuất bản, In và Phát hành tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Chương trình Sách quốc gia”. Việc xây dựng và thực hiện Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương nêu trong Chỉ thị 42, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan cách mạng và khoa học, phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập, nâng cao dân trí cho nhân dân.

Ghi nhận từ cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài Thương binh - Liệt sĩ

Qua 6 tháng phát động, cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả trên toàn quốc. Nội dung các kịch bản phong phú, đa dạng ở nhiều thể loại truyền thống như: Kịch nói, Chèo, chặp Cải lương, Kịch Dân ca... đề cập đến mọi mặt của cuộc sống đời thường, trong đó nhân vật thương binh, liệt sĩ là chủ đề trọng tâm.

Lai Châu: Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng.