• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình để gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình trong bối cảnh hội nhập

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận từ Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc 2023

Diễn ra từ ngày 8-11/8 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc với chủ đề Đất nước bên bờ sóng được Bộ VHTTDL xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo, biên giới và lãnh thổ trên biển trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Tiến sĩ Sanomish Dashtsevel (Mông Cổ) nhấn mạnh trong bài tham luận hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX” tổ chức tại Hà Nội (tháng 9/2000) rằng: “Cách mạng Tháng Tám đã tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước” .

Quản lý dịch vụ karaoke ở nước ta hiện nay

Karaoke là loại hình giải trí hiện đại, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ca hát của công chúng. Những năm qua, loại hình dịch vụ karaoke không ngừng phát triển, góp phần mở rộng không gian văn hóa, làm phong phú đời sống tư tưởng, tình cảm của con người, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên trong quá trình, quản lý loại hình dịch vụ này lại đang nảy sinh nhiều bất cập cần có biện pháp tháo gỡ, đảm bảo an ninh, an toàn và sự phát triển toàn diện của con người và xã hội.

Tìm hướng gỡ “nút thắt” cho các doanh nghiệp karaoke

Bộ VHTTDL vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc đối với công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại cơ sở kinh doanh karaoke. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh đặc biệt nhạy cảm này.

Bắc Giang tập trung xây dựng thư viện số

Hệ thống thư viện của tỉnh Bắc Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo hướng xây dựng mô hình thư viện thông minh. Theo đó, hệ thống thư viện toàn tỉnh triển khai theo kế hoạch số 4631/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, quyết định vận mệnh của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác lãnh đạo tư tưởng, vì theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm” và Người nhấn mạnh “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”, “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”.

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu trên địa bàn huyện Nam Đông

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, có hai dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là Kinh và Cơ Tu, trong đó đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm 43% dân số toàn huyện. Đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất, canh tác, lễ hội, trang phục, kiến trúc, hoa văn của đồng bào dân tộc Cơ Tu... là những giá trị văn hóa độc đáo và vô cùng quan trọng . Do đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống làm cho giá trị văn hóa thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong thực tiễn hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc vào công tác thi đua khen thưởng hiện nay

Cách đây đúng 75 năm, dù cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian quý báu về vấn đề thi đua. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.