• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Chương trình OCOP: Nâng tầm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề huyện Thanh Trì (Hà Nội)

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018. Với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Sau hơn 4 năm triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các địa phương chủ động tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất dải đất hình chữ S với 16.489 km2, tổng số dân trên 3 triệu người gồm 460 xã, phường thị trấn, 3.804 làng, bản, khối phố; dân số chủ yếu sống ở vùng nông thôn, tỷ lệ làm nông nghiệp chiếm 87,3% dân số toàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An có 3/61 huyện nghèo của cả nước, 76 xã miền núi khu vực III, 55 xã miền núi khu vực I, 1.098 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 630 thôn khu vực III, 468 thôn khu vực I, 588 thôn đặc biệt khó khăn, 26 xã biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với chiều dài 419 km.

Lai Châu: Tôn vinh, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh văn hóa dân tộc Việt Nam với những trang lịch sử vẻ vang, rạng rỡ. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy, những năm qua, Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là đặc trưng của mô hình nông thôn mới, phát triển hơn so với mô hình cũ, thể hiện sự tiến bộ về mọi mặt của quá trình phát triển nông thôn, tiến tới thỏa mãn ở mức tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường và thể chế chính trị ở nông thôn. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tiến trình phát triển đất nước.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ tất yếu, cần thực hiện thường xuyên và lâu dài

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng... Một đảng chính trị luôn có một nền tảng tư tưởng riêng và không được tách rời nền tảng tư tưởng đó. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Hào khí Ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 2/9 của 77 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).