• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Chuyển đổi số xuất bản: Cần tạo ra nhiều phiên bản sách đa nền tảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo các mạng, Đảng ta luôn xác định xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vai trò to lớn trong việc tích luỹ, truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nghệ An là vùng địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, nhiều anh hùng dân tộc, nhiều lãnh tụ kiệt xuất trong suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đây là một vùng đất cổ có phương ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng và văn hóa dân gian vô cùng phong phú, độc đáo, mang đậm bản sắc của vùng đất sông Lam – núi Hồng. Trong mạch nguồn đó, nổi bật nhất là dân ca Ví, Giặm. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu, là dòng sữa ngọt ngào, góp phần hình thành và nuôi dưỡng cốt cách, thể hiện đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội

"Trong 5 năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước có sự chuyển biến tích cực, những tồn tại, hạn chế ở các mùa lễ hội trước đây đã giảm, hoạt động lễ hội đi vào nề nếp. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội từng bước được cải thiện. Những kết quả đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân".

Tôn vinh, khẳng định giá trị trường tồn của dân ca

Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 1 – 5/8/2023, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm (2014 – 2024) Ngày dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, đặc biệt là những tấm gương về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân mãi mãi sáng ngời, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên con đường đổi mới.

Sức hút của giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất

Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất do Bộ VHTTDL và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa những thành tựu của ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình để gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình trong bối cảnh hội nhập

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận từ Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc 2023

Diễn ra từ ngày 8-11/8 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc với chủ đề Đất nước bên bờ sóng được Bộ VHTTDL xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo, biên giới và lãnh thổ trên biển trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.