• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Tự do trong thảo luận và phê bình tại Đại hội Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là khối liên minh tự nguyện của những người cộng sản có cùng mục đích và lý tưởng. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng mãi mãi là một Đảng đạo đức, văn minh. Trong đó, Người đặc biệt coi trọng vấn đề tự do trong thảo luận và tự do phê bình trong sinh hoạt Đảng và Đại hội Đảng.