• Văn hóa > Đương đại

LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Làng nghề truyền thống là một phần không thể thiếu và phản ánh đầy đủ thuộc tính tự cung, tự cấp và khép kín cố hữu của làng xã nông nghiệp. Mặt khác, làng nghề lại biểu hiện tính năng động, sáng tạo của người nông dân trong quá trình thích ứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhất định, đồng thời thể hiện rất rõ yếu tố mở của xã hội tiểu nông.

PHONG CÁCH SỐNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị có tầm vóc lịch sử và quốc tế, là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhưng, Bác Hồ lại có một đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn và luôn luôn gần dân, thương dân, vì dân. Đó là đặc trưng của phong cách sống Hồ Chí Minh.