• Diễn đàn văn hóa > Vấn đề sự kiện

Chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới

Nông thôn là môi trường sinh sống của một bộ phận dân cư chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nước ta là một nước nông nghiệp với 64,3% dân số sống ở khu vực nông thôn. Lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chiếm 38,1% (1). Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chiến lược, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân.

Phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời, Đảng là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Khi cách mạng thắng lợi, giành được chính quyền, Đảng trở thành Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội do nhân dân làm chủ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, trước hết Đảng phải là tấm gương thực hành dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” (1), trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình” (2). Mặt khác, mỗi đảng viên bất cứ ở địa vị nào cũng phải làm gương dân chủ.

Nhận thức và định hướng về xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của người Việt Nam

Cùng với quá trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm tiếp nhận lý luận về giá trị, nhận thức ngày càng sâu sắc việc chỉ đạo hình thành, đúc kết, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều này đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội VIII đến nay và một số nghị quyết liên quan trực tiếp đến văn hóa.

Nền tảng tư tưởng, lý luận trong quá trình phát triển văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một sự kiện lịch sử vĩ đại, một bước ngoặt lớn lao, một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử tư tưởng cách mạng Việt Nam TK XX. Nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng chính là sự tổng hợp tinh hoa chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thành tựu tư duy lý luận sáng tạo của Đảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta từ năm 1930 đến nay. Quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật là một bộ phận trong đường lối cách mạng, có tác dụng dẫn đường, chỉ lối phát triển văn học nghệ thuật nước nhà với những thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Những vấn đề đặt ra sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 diễn ra ngày 25-12-2019 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: văn hóa không chỉ là nền tảng của xã hội, mà trong thời kỳ mới, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển con người. Chúng ta cần tập trung hơn nữa vào việc nâng cao nhận thức về văn hóa, trước hết là trong hệ thống chính quyền các cấp, sau là mọi ngõ ngách của đời sống, từ văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình, cộng đồng, làng xã...

Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện dân túy ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, sự gia tăng những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy có ảnh hưởng đến nước ta, nhất là khi nước ta đang chủ động hội nhập sâu rộng và toàn diện vào quá trình toàn cầu hóa. Nội dung thông tin này khái quát những vấn đề cơ bản nhất về sự xuất hiện chủ nghĩa dân túy; nguyên nhân dẫn đến sự phát triển và xu hướng lan rộng của chủ nghĩa dân túy ở nhiều nước, những biểu hiện và sự nguy hại của chủ nghĩa dân túy đối với Việt Nam, qua đó, nêu lên biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay.