• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Long Phú (Sóc Trăng): Lan tỏa nếp sống văn hóa mới trong đồng bào Khmer

Long Phú là huyện nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 28,56%. Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Nhìn lại công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Càng Long (Trà Vinh)

Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Càng Long đã tích cực tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID -19. Bên cạnh đó, huyện vẫn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với công tác xây dựng đời sống văn hóa được giữ vững và từng bước phát triển. Các hủ tục, tập quán không tốt từng bước không còn chỗ đứng đời sống xã hội, các giá trị tốt đẹp được duy trì và phát huy, giữ gìn được nét đẹp bản sắc văn hóa các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

Huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Thời gian qua, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa, phong trào “Người tốt, việc tốt”, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tài năng, lao động sáng tạo để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, văn nghệ, xây dựng lối sống văn minh hiện đại, tập quán, lễ thức tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc và phù hợp với trào lưu văn hóa tiến bộ của nhân loại.

Bộ tiêu chí công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04-2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại phường thuộc quận, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nghĩa Lộ (Yên Bái): Nhiều hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại suất hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn. Dù những hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo này chưa hẳn đã có cuộc sống sung túc, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của họ đó là mong muốn tự lực vươn lên, quyết tâm muốn thoát nghèo.

Điểm sáng Đồng Tâm

Năm 2021, xã Đồng Tâm huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt các tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện tại, đang tích cực phối hợp các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.