Vững bước trên con đường đã chọn

LTS: Tháng 4-2022, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Hội đồng Lý luận Trung ương và Nxb Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., thể hiện tầm nhìn lớn và định hướng sâu sắc của người đứng đầu Đảng ta đối với sự phát triển của đất nước. Nhằm góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những tư tưởng chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xin giới thiệu chùm bài viết về những định hướng sâu sắc của Tổng Bí thư qua cuốn sách trên một số lĩnh vực về: chính trị; văn hóa; đạo đức, lối sống; văn học, nghệ thuật; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 - Ảnh: Tuấn Minh

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (1). Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và được cải thiện. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức phát triển trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc tới toàn cầu trong đó có nước ta. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho phát triển đất nước trong 5 năm tới, cũng như trong các năm tiếp theo, trong đó xác định “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cùng với những định hướng lãnh đạo của Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản, tiếp tục làm sáng tỏ thêm những vấn đề căn bản và quan trọng trong đường hướng phát triển của đất nước ta trong nhiều năm tới.

Trong phạm vi của một bài viết, chúng tôi xin nêu tổng quát một số định hướng quan trọng của Tổng Bí thư qua cuốn sách này.

Thứ nhất, Tổng Bí thư đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là đúng đắn và tất yếu.

Trong bài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ở đầu sách, Tổng Bí thư đã giải đáp những mệnh đề hết sức cơ bản: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”. Bằng khả năng đã đúc rút lý luận sâu sắc và khái quát thực tiễn phong phú của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư đã khẳng định sự nhất quán về mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngay từ Cương lĩnh Chính trị năm 1930 của Đảng cũng như sau này vào những năm cuối TK XX, dù có những biến động, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa không còn, thì Đảng ta vẫn khẳng định “quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (2). Tổng Bí thư đã phân tích “chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học và công nghệ” (3). Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản vẫn bộc lộ những mặt trái, “vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó… Đặc biệt, năm 2008-2009, chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế bắt đầu từ nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước trên thế giới” (4). Cùng với đó là hàng loạt vấn đề khác như “khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái”...; “Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế, xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội” (5). Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ mặt trái của nền “dân chủ tự do” mà phương Tây rao giảng, bản chất đó là “hình thức, trống rỗng mà không thực chất” bởi “sự rêu rao bình đẳng về quyền, nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất” (6).

Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh tới lý tưởng và mục tiêu cao đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chúng ta phấn đấu xây dựng, đó là: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và, chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có” (7). Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đã chỉ rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới” (8).

Thứ hai, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; đồng thời đề ra yêu cầu Đảng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh.

Các kết quả đạt được của đất nước ta trong những năm qua có nhiều nguyên nhân. Song, nguyên nhân quan trọng hàng đầu quyết định đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Chính vì vậy, phải “tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng” (9). Đồng thời, “tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Trong cuốn sách, Tổng Bí thư cũng đã đề ra những yêu cầu cho hệ thống chính trị. Đối với Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư đề nghị “cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại”. “Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”. “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận” (10).

Đối với Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Chính phủ 75 năm qua, phân tích những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong bối cảnh hiện nay, từ đó chỉ ra những yêu cầu cấp thiết cho Chính phủ. Trong đó, “Tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…” (11).

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 16-8-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản như: “tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…” (12).

Thứ ba, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đây là một trong những vấn đề then chốt, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhất là từ Đại hội XII đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta đã đạt được nhiều chuyển biến, kết quả, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. “Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý” (13).

Nhấn mạnh “tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”, “phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư cho rằng “phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm, bất kể đó là ai. Phải quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, có bệnh phải chữa ngay, không để ung thành họa” (14). Với tinh thần như vậy, Tổng Bí thư đã chỉ đạo các cơ quan nội chính phải thực sự là những “thanh kiếm sắc bén” và “lá chắn vững chắc, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch” (15).

Đồng thời, trong các bài phát biểu ở nhiều hội nghị quan trọng khác nhau, Tổng Bí thư cũng luôn nhấn mạnh đến vấn đề cán bộ, nêu cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (16). “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo…” (17).

Thứ tư, Tổng Bí thư khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa phải được đặt ngang hàng kinh tế, chính trị và xã hội. Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngay từ khi mới thành lập năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến phát triển văn hóa dân tộc trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên. Tiếp đó là trong Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã xác định “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa)”, “không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa” (18). Trải qua mấy chục năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, đưa văn hóa trở thành động lực quan trọng góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, từ sau 1975 đến nay, trong nhiều nghị quyết, Đảng ta đã xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta” (19). “Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế; xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 24-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá những mặt đạt được của văn hóa trong thời gian qua như: “nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực…” (20). Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém mà nổi bật nhất là “văn hóa chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất…” (21).

Các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về phát triển văn hóa trong thời gian tới hết sức bao quát và căn bản, đó là: tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội (22).

Có thể nói, bằng lý luận sắc bén, văn phong giản dị, khúc triết, những vấn đề lớn lao của đất nước đã được Tổng Bí thư trình bày một cách thuyết phục, dễ hiểu, dễ vận dụng, như trong lời tựa sách của Nhà xuất bản “đã có tác động hết sức to lớn, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cả dân tộc phấn đấu đi lên”. Đặt trong bối cảnh đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen như hiện nay, đòi hỏi cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu quý, cần được quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng. Cùng với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng giúp các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân vững bước trên con đường đã chọn: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, để đất nước ta ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

_________________

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.25.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 60, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2002, tr.78.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.18-19, 19, 20, 21, 21, 24, 56, 80, 90, 109, 393, 137, 393, 333-334, 336, 164, 166, 167, 172-175.

18. Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 - những giá trị tư tưởng - văn hóa, Viện Văn hóa - Thông tinVăn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin, 2003, tr.15.

HOÀNG HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 506, tháng 8-2022

;