• Diễn đàn văn hóa > Vấn đề sự kiện

VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG ĐÔ THỊ VÙNG BẮC BỘ

Bên cạnh trung tâm là Hà Nội - đô thị đặc biệt, vùng Bắc Bộ còn có những đô thị thuộc loại lớn của cả nước (đô thị loại 1) và một mật độ đậm đặc các đô thị loại 2, loại 3... Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đã làm thay đổi diện mạo của cả vùng, đặc biệt là ở các đô thị.

VỀ PHÂN LOẠI LỄ HỘI HIỆN NAY

Lễ hội ở nước ta đã được đề cập tới từ nhiều thế kỷ trước, nhưng chỉ trở thành một đối tượng, một lĩnh vực nghiên cứu sâu vào những năm 80 của TK XX, và mới tập trung vào lễ hội dân gian truyền thống, chưa có nhiều công trình nghiên cứu sâu lễ hội mới, lễ hội du nhập từ nước ngoài vào.