Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao giai đoạn 2021 - 2025

Bóng chuyền là môn thể thao ưa thích của các chiến sỹ trên đảo Trường Sa - Ảnh: Thành Nam

Ngày 6-8-2021, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 gửi tới các Bộ, ngành, đoàn thể  trung ương và UBND các tỉnh, thành phố để phối hợp thực hiện.

Kế hoạch được ban hành với mục đích là vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam”.

Việc tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cần đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào TDTT trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện TDTT thường xuyên; xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT; nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT.

Bộ VHTTDL giao Tổng cục TDTT là đơn vị chủ trì, phối hợp các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ nhân viên chuyên môn nòng cốt cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án vận động toàn dân tập luyện TDTT bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030”; phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cho mọi đối tượng.

Tổng cục TDTT phối hợp các Vụ, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở cung cấp dịch vụ tập luyện TDTT đảm bảo các quy định về dinh dưỡng, thực phẩm, vệ sinh, an toàn và các quy định hướng dẫn tập luyện TDTT trên mạng xã hội.

Bộ VHTTDL giao các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Giao các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các hoạt động TDTT; tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn TDTT, Luật Thể dục Thể thao, các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, chương trình, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về công tác TDTT quần chúng; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và đóng góp phát triển phong trào TDTT ở các đơn vị, địa phương.

Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quan tâm, hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

 

;