Chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện

Ngày 23-7-2021, Bộ  VHTTDL có văn bản số 2613/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (gọi chung là Sở VHTTDL) các tỉnh/thành chỉ đạo việc chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (Quyết định số 1992/QĐ-TTg), Bộ VHTTDL đã ban hành các Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện quy định tại Phụ lục ban hành theo Quyết định số 1992/QĐ-TTg.

Theo văn bản hướng dẫn, các Sở VHTTDL các tỉnh/thành cần chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn rà soát, chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện trên tinh thần bảo đảm về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ do Bộ VHTTDL ban hành; chỉ đạo thư viện cấp tỉnh nghiên cứu, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ VHTTDL ban hành trong việc triển khai các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động thư viện tại địa phương.

Các Sở VHTTDL sẽ có báo cáo định kỳ hằng năm về việc chuẩn hóa quy trình hoạt động và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện của hệ thống thư viện công cộng gửi về Bộ VHTTDL.

Tác giả: Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

 

;