• Xây dựng đời sống văn hóa > Nhà văn hóa - Câu lạc bộ

Vai trò của các câu lạc bộ trong việc bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống

Hà Tĩnh có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc như: Diễn xướng trò Kiều, hát Ca trù, hát Sắc bùa, hò Chèo cạn, dân ca Ví, Giặm… trong đó nổi bật và phổ biến nhất là dân ca Ví, Giặm. Đây là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (ngày 27/11/2014 tại Paris, Pháp).

Thừa Thiên Huế: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, xác định rõ vị trí và vai trò quan trọng của văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Long Phú: Hiệu quả thiết thực từ việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Nhà văn hóa (NVH) xã, ấp hay mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng ấp là một thiết chế văn hóa cơ sở - nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, giao lưu, trao đổi và tiếp nhận thông tin của cộng đồng dân cư trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa (xã văn hóa, ấp văn hóa, khu, phố văn hóa và gia đình văn hóa).

Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016-2020

Ngày 11-11-2020 tại Đà Nẵng, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016-2020 nhằm mục đích tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện; mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020.

Vai trò của các thiết chế Đình - Chùa - Nhà văn hoá trong đời sống thôn làng

Qua nghiên cứu lịch sử phát triển của làng thôn truyền thống, cho thấy cùng với việc quy hoạch đất xây dựng làng là việc quy hoạch đất xây dựng các thiết chế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Có hai thiết chế được cộng đồng làng quan tâm quy hoạch, ưu tiên dành đất để xây dựng là đình và chùa- một thiết chế tâm linh, tín ngưỡng, một thiết chế tôn giáo.

Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, trong đó có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, là nơi giữ vị trí nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương ở Thừa Thiên, Huế luôn quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, trong đó ưu tiên hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã nhằm từng bước khắc phục tình trạng chênh lệnh về mức hưởng thụ, sáng tạo đời sống tinh thần của người dân ở các vùng, miền… tạo nền tảng vững chắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Ghi nhận ở CLB Quan họ thực hành thôn Ngọc Tỉnh

Vào tối chủ nhật hằng tuần tại gia đình bà Nguyễn Thị Mại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ thực hành thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các thành viên trong Câu lạc bộ lại cùng nhau học hát, những người biết hướng dẫn người chưa biết, những làn điệu dân ca Quan họ vang ngân làm say đắm lòng người.