Năm 2022: Hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL đi vào chiều sâu, nội dung phong phú

Ngày 13-1-2023, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng tham dự còn có: Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch Đầu tư Lê Thị Tường Thu; Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Dương Trung Thành; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Võ Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, các Tổng cục, Cục, Vụ, các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Công đoàn Bộ có: Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 được công đoàn các cấp khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ năm 2022, với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ năm qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2022 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực.

Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh những thành tích đạt được, Công đoàn Bộ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc khắc phục: Vẫn còn một số công đoàn trực thuộc vẫn chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và chính quyền, vì vậy khi thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả không cao, chưa phát huy hết vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện chưa thường xuyên; việc phát triển đoàn viên còn nhiều hạn chế, bất cập. Công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hoặc Hội nghị người lao động) ở một số đơn vị còn mang tính hình thức chưa đúng quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Bộ trong năm vừa qua. Nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh những ưu điểm, Thứ trưởng cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế của Công đoàn Bộ cần khắc phục: Việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở chưa rõ nét; cán bộ công đoàn ở một số cơ sở còn lúng túng về tổ chúc hoạt động cũng như thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ. Phong trào thi đua tại một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sở, nên hiệu quả và tác dụng chưa cao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên ở một số đơn vị chưa thực hiện thuờng xuyên, chưa thực sự thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với hoạt động công đoàn. Chất luợng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và đối thoại ở doanh nghiệp tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tai, hạn chế: về chủ quan đó là vai trò tổ chức công đoàn ở một số đơn vị chưa phát huy tốt nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động, sự phối hợp giữa công đoàn và chính quyền có nơi, có lúc còn chưa tốt. Về khách quan đó là đa số cán bộ công đoàn đều công tác kiêm nhiệm, thời gian cho hoạt động công đoàn không nhiều nên việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn còn hạn chế. Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 chưa được kiêm soát, nên đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động gặp rất nhiều khó khăn, do vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn.

Tại Hội nghị Thứ trưởng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời tìm các biện pháp hiệu quả nhằm đưa hoạt động Công đoàn Bộ phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa và toàn diện hơn.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh trao Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã nhấn mạnh, đưa ra một số nội dung để Công đoàn Bộ nghiên cứu và có hướng triển khai cụ thể trong thời gian tới:

Một là, Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và cấp ủy Đảng đơn vị để triển khai các hoạt động của Công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phuơng thức hoạt động theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và nguời lao động. Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đôti mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhằm “Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghiêm túc thực hiện việc “Học tâp và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2023, toàn Ngành, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới”, tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”. Xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị được nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong đó có Công đoàn Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Ba là, nâng cao năng lực, phối hợp cùng chính quyền, triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tích cực thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo và hoạt động xã hội, từ thiện.

Năm là, tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công đoàn các cấp và tổ chức thành công đại hội công đoàn ở các cơ sở. Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị tổ chức Đại hội IV Công đoàn Bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị cấp ủy Đảng các cấp và lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa cho công đoàn hoạt động, để Công đoàn Bộ thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Thứ trưởng cũng mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ trong những năm gần đây, trong đó có sự ủng hộ nhiệt tình, đóng góp của các đoàn viên vào thành công và những kết quả đạt được công đoàn Bộ VHTTDL trong năm 2022. Khẳng định được vai trò từ công đoàn cơ sở đến Công đoàn Bộ. Những thành tích của Công đoàn Bộ VHTTDL đã đóng góp chung vào thành tích của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hội nghị cũng đã được nghe một số ý kiến tâm huyết, chia sẻ về công tác hoạt động công đoàn ở cơ sở của đại diện Công đoàn Viện Phim Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam...

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; trong đó, Công đoàn Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã được nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Các cá nhân được nhận giải thưởng "Gương mặt của năm - 2022"

Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Bài, ảnh: THANH DANH

;