Hà Nội: Thực hiện việc đăng ký, thông báo về tổ chức lễ hội năm 2023

Ngày 9-1-2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SVH&TT về việc Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ VHTTDL và Thành phố về công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn Thủ đô; đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thuần phong mỹ tục, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch trên địa bàn Thành phố. Thông qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội để tri ân, tưởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa; đảm bảo phần lễ trang nghiêm, phần hội vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại Chùa Hương - Ảnh tư liệu: Thúy Nga

Ngoài các quy định về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước về tổ chức lễ hội, công tác tuyên truyền, công tác thanh tra kiểm tra, Kế hoạch cũng quy định rõ việc đăng ký tổ chức lễ hội được phân cấp như sau:

Các Lễ hội phải đăng ký với Bộ VHTTDL gồm: Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề do cơ quan trung ương tổ chức (lễ hội cấp quốc gia) được tổ chức lần đầu; Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 2 tỉnh trở lên tham gia tổ chức (lễ hội cấp khu vực) được tổ chức lần đầu; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên.

Các Lễ hội phải đăng ký với UBND Thành phố: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp Thành phố được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên; Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều huyện thuộc thành phố tham gia tổ chức được tổ chức lễ hội cấp thành phố lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên.

Các Lễ hội phải đăng ký với UBND cấp quận, huyện, thị xã trước khi tổ chức gồm: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 2 năm trở lên; Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã được tổ chức lễ hội cấp huyện lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên; Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 2 năm trở lên; Lễ hội truyền thống cấp quận, huyện, cấp xã được tổ chức hằng năm nhưng có thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống.

Kế hoạch cũng chỉ rõ việc thực hiện thông báo tổ chức lễ hội như sau: Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp quốc gia hoặc cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức hàng năm phải thông báo với Bộ VHTTDL trước khi tổ chức lễ hội; Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp thành phố, cấp quận, huyện, cấp xã được tổ chức hằng năm phải thông báo với UBND cùng cấp trước khi tổ chức lễ hội.

THANH DANH

;