Hậu Giang: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

Căn cứ Nghị định số 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình và Công văn số 165 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch VHTTDL hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, bao gồm: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về lĩnh vực gia đình của các cấp, các ngành Trung ương và của tỉnh; đặc biệt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023). Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng. Quan tâm kiện toàn, thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về gia đình ở cơ sở. Hướng dẫn tổ chức và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác xây dựng gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình; trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tham gia Ngày hội “Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ” lần thứ IV, Ngày hội “Gia đình Việt Nam năm 2023” và các hoạt động khác do Bộ VHTTDL tổ chức.

Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023, UBND tỉnh đề ra chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc là “Hạnh phúc cho mọi người”, chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam là “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; đồng thời giao Sở VHTTDL với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL kết quả thực hiện công tác gia đình trong năm 2023.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

;