Tổ chức truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 7-6-2024, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng đồng bằng Sông Cửu Long; giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác này.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-1-2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Thời gian tổ chức truyền dạy trong 2 ngày, vào quý III năm 2024 tại tỉnh Trà Vinh, trong đó: Tổ chức truyền dạy nghề thủ công truyền thống cùa đồng bào Khmer - 1 ngày; Tập huấn bảo tồn nghề thủ công truyền thống cùa đồng bào Khmer - 1 ngày.

Nội dung truyền dạy nghề thủ công truyền thống chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh với hình thức thực hiện truyền dạy tập trung, sử dụng phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp, quan sát tham dự, tổ chức truyền dạy qua các thế hệ trong không gian sinh hoạt của cộng đồng.

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ hiện nay; Thực trạng nghề thủ công truyền thống và vai trò của nghệ nhân trong công tác bảo tồn, truyền dạy nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer hiện nay tại tỉnh Trà Vinh; Ý nghĩa của nhạc cụ đàn cò trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ; Quy trình và kỹ thuật chế tác nhạc cụ đàn cò của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

THANH DANH

;