Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL

Ngày 16-1-2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

Theo đó, Bộ VHTTDL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định cũng quy định rõ: Bộ VHTTDL thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28-8-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Bộ VHTTDL và những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể: Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hằng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, các dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định cũng quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trong các lĩnh vực như về: di sản văn hóa;  nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh;  mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo; văn hóa cơ sở, tuyên truyền cổ động; thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật; văn hóa dân tộc; văn học; công tác gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; hợp tác quốc tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực...

Cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL gồm: 1. Vụ Tổ chức cán bộ; 2. Vụ Kế hoạch, Tài chính; 3. Vụ Pháp chế; 4. Vụ Đào tạo; 5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 6. Vụ Thư viện; 7. Vụ Văn hóa dân tộc; 8. Vụ Gia đình; 9. Văn phòng Bộ; 10. Thanh tra Bộ; 11. Cục Di sản văn hóa; 12. Cục Nghệ thuật biểu diễn; 13. Cục Điện ảnh; 14. Cục Bản quyền tác giả; 15. Cục Văn hóa cơ sở; 16. Cục Hợp tác quốc tế; 17. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 18. Cục Thể dục thể thao; 19. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; 20. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; 21. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; 22. Báo Văn hóa; 23. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 24. Trung tâm Công nghệ thông tin; 25. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20 Điều này.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có 4 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 4 phòng.

Nghị định cũng quy định rõ điều khoản chuyển tiếp: Vụ Thi đua, Khen thưởng, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2023, thay thế cho Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

THANH DANH

;