Hòa Bình: Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

 

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Theo đó, hình thức thi thi trắc nghiệm hằng tuần bằng hình thức trực tuyến trên Internet. Người tham gia dự thi truy cập vào trang website của Tỉnh ủy Hòa Bình (tinhuyhoabinh.vn), Báo Hòa Bình điện tử (http://baohoabinh.com.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (https://hoabinhtv.vn), Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình (http://hoabinh.gov.vn) để cập nhật thông tin cá nhân, lựa chọn đáp án đúng, dự đoán số người trả lời đúng. Cuộc thi triển khai từ ngày 12/4/2023 đến ngày 12/5/2023, chia làm 4 tuần thi.

Nội dung thi là tìm hiểu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Di chúc”, “Dân vận”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”; “Đạo đức cách mạng”; Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách cho đời sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Cuốn sách Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình. Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hoà Bình trong triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm vừa qua.

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;