Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã và đang góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Một góc thị trấn Thọ Xuân

 

Bám sát các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH và xuất phát từ thực tiễn, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ, nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. Trước hết, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền qua loa truyền thanh, qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố và qua các đợt kiểm tra Khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị... Đặc biệt, gắn việc triển khai thực hiện phong trào theo tinh thần Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nổi bật trong phong trào TDĐKXDĐSVH chính là phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Hằng năm, huyện đã tập trung tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí, phương pháp xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân xác định tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện phong trào. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; lồng ghép các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH với các hoạt động, phong trào của các hội, đoàn thể. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, người dân đã  nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH. Từ đó, chủ động thực hiện phong trào, tích cực xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, môi trường sống văn hóa lành mạnh. Năm 2021, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt của huyện 90,7%.

Cùng với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”.… Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, cuộc kiểm tra, các buổi làm việc với Ủy ban MTTQ, địa phương đã kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế. Cùng với đó, các xã, thị trấn đã tổ chức thành công “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hằng năm. Nhiều nơi còn tổ chức Ngày hội khu dân cư, liên khu dân cư trong xã nhằm tạo điều kiện để các khu dân cư được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp nhau trong cuộc sống, lao động sản xuất... Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của khu dân cư, nâng cao đời sống nhân dân. Bằng sự quyết tâm và nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, 36/36 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Lễ hội Lam Kinh  2019. Nguồn: ngaymoionline.com.vn

Xác định, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm qua, Thọ Xuân luôn quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện địa phương có Trung tâm hội nghị huyện với diện tích 16.187m2 (gồm hội trường 400 chỗ ngồi và các phòng chức năng như Thư viện, phòng Lễ tân, bộ phận phục vụ); Trung tâm Thể dục Thể thao huyện (gồm Nhà thi đấu đa năng 1.000 ghế, sức chứa 2.000 khán giả; sân vận động huyện diện tích 17.000m2, khán đài 700 ghế). Bên cạnh đó, toàn huyện có 41 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 5 Nhà thi đấu đa năng cấp xã. Ngoài ra, hệ thống Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng và trở thành một phong trào tự nguyện, tự giác, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hiện, toàn huyện có 292 câu lạc bộ thể dục - thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH. Những năm qua, với việc triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nên nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn, giống, khoa học - kỹ thuật để sản xuất. Từ đó, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo…

Kết quả đạt được từ phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện Thọ Xuân không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... Đồng thời tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị.

Trò diễn Xuân Phả, huyện Thọ Xuân được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

LÊ HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

 

;