HÒA BÌNH: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng thí điểm “Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề ra mục tiêu đến hết năm 2022 có 3/9 xã đã đăng ký xây dựng điểm được công nhận “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” cấp xã. Đến hết năm 2025 phấn đấu nhân rộng 20 xã, thị trấn được công nhận “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” cấp xã; 3 xã, thị trấn phấn đấu được công nhận điển hình cấp huyện; 30 xã, thị trấn phấn đấu đạt 13 tiêu chí trở lên; 50 xã, thị trấn phấn đấu đạt 10 tiêu chí trở lên; còn lại 31 xã, thị trấn phấn đấu đạt 9 tiêu chí trở lên trong Bộ Tiêu chí. Định hướng đến năm 2030 có ít nhất 1 xã, thị trấn được công nhận điển hình cấp tỉnh; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 xã, thị trấn được công nhận điển hình cấp huyện; nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự; huy động nguồn lực, phương tiện, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT, kéo giảm và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Mục tiêu xây dựng thí điểm “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân để triển khai có hiệu quả việc thí điểm xây dựng “Phưòng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Đến năm 2025 có điểm nhấn điển hình, lan tỏa, nhân rộng, áp dụng, từng bước thực hiện mục tiêu “xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ”.

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

;