Hậu Giang: Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình góp phần xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
 

Trong những năm qua, ngành VHTTDL Hậu Giang với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình nói chung, công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng, góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là “tổ ấm” của mỗi người, là “tế bào” lành mạnh của xã hội, đóng góp có hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nạn bạo lực gia đình ngày càng giảm, trong năm 2021 chỉ xảy ra 4 vụ và 6 tháng đầu năm 2022, chưa xảy ra vụ nào. Có được kết quả đáng tự hào đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực không mệt mõi của toàn ngành VHTTDL; sự đồng lòng hưởng ứng của mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đạt được đáng tự hào này mang ý nghĩa hết sức thiết thực và là món quà chào mừng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2022.

Căn cứ vào Quyết định số 864 ngày 5/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản hướng dẫn các tiêu chí do Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá. Hướng dẫn có nhiều quy định, trong đó có quy định “Trên địa bàn xã phải xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình” và “Tại thời điểm xét công nhận, không để xảy ra vụ bạo lực gia đình”. Nhằm giúp các địa phương thực hiện đạt 2 quy định này, toàn ngành VHTTDL tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình nói chung, công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và hành động có trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi gia đình, nòng cốt là các Gia đình văn hóa tiêu biểu, tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình, trọng tâm là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn, để tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình.

Trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), bên cạnh việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, nổi bật là: họp mặt, tọa đàm, hội thi, hội thao, chiếu phim lưu động, triển lãm tranh - ảnh v.v… Trong năm 2022 này, chỉ tính riêng ở cấp tỉnh, Sở VHTTDL đã phối hợp tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông”, Họp mặt biểu dương “Người tốt, việc tốt tiêu biểu và Gia đình văn hóa tiêu biểu”, Triển lãm ảnh với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”… Sở còn chuẩn bị thật tốt để tham gia “Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ III tại tỉnh Bạc Liêu” đạt được kết quả cao nhất. Qua đó, nhằm khẳng định mục đích, ý nghĩa của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam, trong đó nhấn mạnh “Gia đình là điểm tựa quan trọng của mỗi con người. Nơi ấy có tình yêu thương, sự đùm bọc, chia sẻ và bao dung và cũng chính là nơi tiếp thêm sức mạnh, những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, là nơi sinh ra những thế hệ tương lai, nơi cung cấp nguồn lao động cho xã hội. Đất nước phát triển, Tổ quốc vững bền không thể tách rời với gia đình yên ấm, con người hạnh phúc”.

Sở luôn quan tâm phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Tính đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 199 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 109 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 161 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Đây là “cánh tay nối dài” giúp ngành VHTTDL thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong những năm qua.

Hậu Giang tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) khu vực phía Nam
 

Định kỳ, Sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Phối hợp đẩy mạnh công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; khám sức khỏe tiền hôn nhân; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học; hỗ trợ việc duy trì và bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Quan tâm hơn nữa công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; đồng thời lồng ghép có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó chú trọng xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Người tốt việc tốt”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình; trọng tâm là phòng, chống bạo lực gia đình nhằm kịp thời bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đúng theo quy định của pháp luật.

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang trong vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”… đồng thời thực hiện tốt Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”; thực hiện tốt Chỉ thị số 06 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các phương tiện cổ động trực quan
 

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

 

;