Hà Tĩnh: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Hà Tĩnh trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia mang tính tự giác của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Việc xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư được tiếp tục đẩy mạnh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thao diễn ra sôi nổi và đa dạng các loại hình. Đến nay, toàn tỉnh đã có 191 câu lạc bộ (CLB) Dân ca Ví, Giặm; hàng trăm CLB văn nghệ, thể thao của các địa phương, các ngành, đoàn thể, trường học hoạt động thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Phong trào tập luyện thể dục - thể thao  (TDTTT) hường xuyên được quan tâm, được đông đảo thành phần, lứa tuổi tham gia. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 39,1%.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các gia đình tham gia. Việc đăng ký danh hiệu cũng như bình xét Gia đình văn hóa tại các địa phương được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 354.732/377.691 Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,9%).

Phong trào xây dựng Thôn, Tổ dân phố văn hóa được phát triển rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, miền biển, miền núi, góp phần làm cho bộ mặt của tỉnh ngày càng đổi mới. Cuối năm 2023, toàn tỉnh có 1905/1937 Thôn, Tổ dân phố văn hóa (tỷ lệ 98,3%).

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện. Tỉ lệ đám tang, cưới vi phạm nếp sống văn hóa giảm, thực hiện hỏa táng trong việc tang ngày càng tăng. Hoạt động lễ hội ngày càng đi vào nề nếp.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được chú trọng. Đến nay, 100% các địa phương đã hướng dẫn tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành đăng ký xây dựng danh hiệu. Năm 2023, có 810 công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2028; có 793 công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tự kiểm tra, ghi nhớ đạt năm 2023.

Việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2023, có 214/216 xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa, khu thể thao (đạt tỷ lệ 99,07%); 1936/1937 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa (đạt tỷ lệ 99,94%), 1925/1937 thôn, tổ dân phố có khu thể thao (đạt tỷ lệ 99,38%).

 

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai và tập trung hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, từng bước tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua nhiều hình thức đã chủ động, linh hoạt, vận động được trên 157 tỷ đồng (Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 104,3 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội vận động được trên 52,7 tỷ đồng). Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng hàng trăm công trình, phần việc có ý nghĩa, vận động nhân dân hiến đất, ngày công, trồng cây xanh các loại, chung tay góp sức xây dựng các mô hình, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đến cuối năm 2023, có 179/182 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (chiếm 98,3% số xã), 09/13 đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Triển khai Quyết định số 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Ban chỉ đạo tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 10/8/2023 về triển khai xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Văn bản hướng dẫn cụ thể các tiêu chí và phân công trách nhiệm cho các ngành thành viên và UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn các phường, thị trấn triển khai xây dựng đô thị văn minh. Việc công nhận sẽ được tiến hành vào năm 2024.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã đi vào chiều sâu và hiệu quả. Tính tự nguyện, tự quản của người dân được thể hiện rõ nét; các danh hiệu văn hóa ngày càng thực chất hơn; các mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Hà Tĩnh tiếp tục được kế thừa và phát triển; những chuẩn mực, giá trị văn hóa mới phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được tiếp thu một cách có chọn lọc. Hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư ngày càng đi vào thực chất. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, đất nước.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

 

;