Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội

Thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo, xung kích trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nguồn đào tạo cán bộ cho quân đội và đất nước trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thanh niên trong quân đội có vai trò hết sức quan trọng, nhằm tăng cường sức mạnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội. Thanh niên quân đội là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị; đồng thời là lực lượng góp phần tăng cường sức mạnh toàn diện của đất nước, của dân tộc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như phục vụ cho nhiệm vụ lâu dài của quân đội và cách mạng, là lực lượng có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, Đảng bộ quân đội luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng nói chung, trong đó có các chủ trương, biện pháp về công tác thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân đội, công tác thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng được thế hệ thanh niên quân đội thời kỳ mới có phẩm chất đạo đức, tri thức, sức khỏe, lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước; xung kích, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái học tập, rèn luyện, công tác, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí và xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản là đội hậu bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo, giáo dục họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Chỉ thị số 42 - CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 xác định: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm”. Quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác thanh niên, bám sát quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết” thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 991 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên quân đội giai đoạn 2015-2030... đã cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu lãnh đạo công tác thanh niên trong quân đội giai đoạn 2015-2030.

Về mục tiêu: “Chăm lo, giáo dục, rèn luyện, đào tạo bồi dưỡng thanh niên quân đội phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí chiến đấu cao, mẫu mực về đạo đức lối sống văn hóa; cổ vũ thanh niên quân đội dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Về những nhiệm vụ cơ bản: “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác giáo dục, rèn luyện cho thanh niên quân đội”. Xây dựng người thanh niên quân đội trong thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí chiến đấu cao, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống văn hóa; có quyết tâm phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho thanh niên quân đội theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa (mô hình hóa, sân khấu hóa) gắn với hoạt động thực tiễn. Đánh giá đúng xu hướng phát triển, nhận thức, thái độ chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống văn hóa của thanh niên quân đội để có luận cứ khoa học, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp giáo dục cho thanh niên quân đội. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng môi trường văn hóa tốt cho thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay, cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, cán bộ đoàn tổ chức đoàn các cấp thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của cơ quan chức năng và tình hình nhiệm vụ của đơn vị; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động có nền nếp, chất lượng. Nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên được nâng lên. Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với hình thức, cách làm phong phú, có nhiều đổi mới. Tích cực tham mưu với cấp ủy đảng các cấp sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030.

Bên cạnh đó, phương thức chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đối với hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên cần có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt. Tập trung hướng về cơ sở, hướng vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương của cấp ủy đảng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới. Nhiều nội dung công tác lớn được ban hành sớm ngay đầu nhiệm kỳ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng, qua đó tạo cơ chế thuận lợi, sự chủ động để cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tích cực trực tiếp tham gia các hoạt động của thanh niên tại cơ sở, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với thanh niên thực hiện có nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đúng mức sẽ động viên, cổ vũ kịp thời đoàn viên thanh niên trong mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ, nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, có hành động dũng cảm... 

Hai là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, xây dựng người thanh niên quân đội trong thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Chú trọng bồi dưỡng nâng cao giác ngộ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm; trình độ và năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chương trình hành động Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Đoàn với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, quân đội và đơn vị. Các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống: “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”, “Thanh niên Quân đội sắt son niềm tin với Đảng”, “Đảng với Thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Vang mãi bản hùng ca toàn thắng”, “Khắc sâu lời Bác, sáng mãi niềm tin” “Hành trình tri ân”, “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin “Ánh sáng soi đường”có hiệu quả giáo dục cao, sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên quân đội trước những diễn biến phức tạp được thực hiện tốt. Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trên internet, mạng xã hội từng bước đi vào nền nếp; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm xây dựng người thanh niên quân đội có ý chí chiến đấu cao, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống văn hóa, có ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tuổi trẻ toàn quân tích cực học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cấp. Chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, nhất là trong hội thao, hội thi, bắn đạn thật và thực hành diễn tập; kết hợp hiệu quả huấn luyện dã ngoại với công tác dân vận. Có nhiều sáng kiến trong huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; xung kích rèn luyện kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa và đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thông, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Tập trung làm chuyển biến căn bản, vững chắc tình hình vi phạm kỷ luật quân đội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên, phấn đấu chấm dứt vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội.

Trong xung kích thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu 100% tổ chức đoàn có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội cần đổi mới, phát triển mạnh mẽ; số lượng, chất lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham gia ngày càng tăng lên; nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng bộ đội, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác và làm lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Tuổi trẻ toàn quân chủ động, sáng tạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, đẩy mạnh thi đua học tập, nghiên cứu, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; tiêu biểu như các mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, “Ca máy thanh niên”, “Tốp thợ 5 nhất”, “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”, “Tổ, đội khoa học kỹ thuật trẻ”... 

Tuổi trẻ toàn quân xung kích thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuần tra biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; rà phá bom mìn, thu gom, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Phấn đấu dù ở lĩnh vực, nhiệm vụ nào, khó khăn, hiểm nguy đến đâu, thậm chí phải hy sinh, song thanh niên quân đội đều có mặt kịp thời và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bốn là, quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú ở cơ sở, tạo điều kiện cho thanh niên quân đội học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận, tham gia các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng internet. Đẩy mạnh công tác quản lý về văn hóa, tạo điều kiện, định hướng cho thanh niên hưởng thụ những sản phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh tiếp cận thanh niên, nhất là qua mạng internet, viễn thông và các phương tiện thông tin truyền thông. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới các hoạt động văn hóa tinh thần, phong trào thể dục, thể thao, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh, rèn luyện thể chất. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với thanh niên đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao. Đồng thời, triển khai cơ chế hợp tác giữa các đơn vị quân đội với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, định hướng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và kịp thời cung cấp hệ thống thông tin thị trường lao động cho thanh niên xuất ngũ. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành. Xây dựng cơ chế ưu đãi thích hợp đối với thanh niên lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, học tập công tác và thanh niên công tác tại các địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực độc hại, nguy hiểm, đặc thù.

Năm là, quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội vững mạnh, gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Công tác quản lý cán bộ, đoàn viên với các hình thức, biện pháp quản lý cần phù hợp từng đối tượng và nhiệm vụ đơn vị, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Thông qua việc triển khai “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, phân công cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên xuất sắc phụ trách, giúp đỡ thanh niên. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thanh niên phấn đấu tốt năm sau phải cao hơn năm trước. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có phẩm chất năng lực tốt đưa vào quy hoạch, bố trí sử dụng, đề bạt bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Quản lý, sử dụng cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh được tiến hành thường xuyên. Triển khai nhiều giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh” với 3 tiêu chí (tư tưởng chính trị, hoạt động phong trào và xây dựng tổ chức đoàn). Thường xuyên củng cố và kiện toàn tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên; gắn công tác xây dựng tổ chức Đoàn với tham gia xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, động viên khích lệ tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên; duy trì có nền nếp, chất lượng chế độ sinh hoạt đoàn. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn từng bước đổi mới theo hướng linh hoạt, đảm bảo nguyên tắc, phù hợp với điều kiện học tập, công tác của đoàn viên và đặc thù hoạt động của từng đơn vị.

Phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các tổ chức đoàn tích cực tham gia đóng góp, phê bình cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức đoàn trong quân đội, mà còn là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong quân đội. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

_____________

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị, Kết luận số 80 - KL/TW, Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTTN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hà Nội, 2013.

2. Bộ Quốc phòng, Kế hoạch thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên quân đội giai đoạn 2011-2020” năm 2014 và 2015, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2014.

3. Tổng cục Chính trị, Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Lưu hành nội bộ, 2019.

NGUYỄN DUY VĂN - NGUYỄN THÀNH DIỆN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 527, tháng 3-2023

;