Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1724/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2022 về triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

 

Chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, với nội dung tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa hình thức truyền thông. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, về phát triển gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tổ chức chiến dịch truyền thông vào các Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm về chủ đề gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

Chương trình cũng góp phần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Củng cố vai trò của hệ thống Nhà văn hóa, Nhà truyền thống, thư viện cơ sở, các thiết chế công trình văn hóa, lịch sử; phát triển đa dạng các loại hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các sinh hoạt cộng đồng khác trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử văn hóa cho các thành viên gia đình, nhất là thế hệ trẻ. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 Chương trình sẽ phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống, thông qua việc truyền thông vận động ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương trong giáo dục đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Các cơ quan chức năng tổ chức những hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025; 2025-2030, phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

 Chương trình có sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng. Ứng dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng để nắm bắt thông tin, định hướng dư luận về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những rủi ro, xung đột, bạo lực trong gia đình. Qua đó, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Vụ Gia đình là đơn vị đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan và các Sở VHTTDL triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của Kế hoạch đã đề ra.

Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Chương trình. Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành tại địa phương. Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, đặc biệt ở cấp cơ sở. Quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực của ngành tại địa phương bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình tại cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương. Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình, xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

 

MAI TUYẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

 

;