Thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam: Triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Hòa Mạc tổ chức giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 

Thị xã Duy Tiên nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Nam, cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên 12.092 ha, dân số 154.016 người, 16 xã phường, 106 thôn, tổ dân phố. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và sự tham gia đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Duy Tiên đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao nhiều năm liền.

Cùng với quá trình đô thị hóa tăng nhanh, kinh tế thị xã chuyển dịch theo hướng tăng tỉ lệ thương mại dịch vụ, công nghiệp và giảm tỉ lệ kinh tế nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế. Nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, ngành nghề được mở rộng khắp trên địa bàn. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức phong phú đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Bằng những giải pháp cụ thể, đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã được công nhận danh hiệu văn hóa. Năm 2022, có 104/106 khu dân được công nhận Khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 98,11%, 91,63% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, 52 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 14/16 xã, phường có Nhà văn hóa trung tâm, 102/106 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa sử dụng riêng… Kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Phong trào xây dựng đô thị văn minh là một bộ phận cấu thành phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2026, UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua đó để phong trào thực sự là môi trường văn hóa lành mạnh có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đảm bảo mọi thành viên cộng đồng được phát triển năng lực sáng tạo, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đảm bảo sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, văn bản hướng dẫn của Sở VHTTDL Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã. Trong đó, Thị ủy Duy Tiên ban hành Quyết định số 912-QĐ/TU ngày 17/4/2023 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh; UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 về thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Duy Tiên giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030, phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; hướng dẫn các phường xây dựng tiêu chí đô thị văn minh. Hằng quý Ban Chỉ đạo thị xã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí còn chưa thực hiện được của từng phường. Kết quả, đến nay, đã có 9/9 phường đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát đánh giá việc thực hiện các tiêu chí. Mục tiêu đến cuối năm 2024, Duy Tiên có 7/9 phường đạt chuẩn Đô thị văn minh, thị xã đạt chuẩn Đô thị văn minh trước năm 2030.

Việc triển khai xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh được các cấp, các ngành hưởng ứng, cùng chung tay thực hiện. Qua đánh giá, rà soát của các ngành, đến nay, cơ bản nhiều tiêu chí đã thực hiện đảm bảo như văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập bình quân đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm chính quyền đô thị… Một số tiêu chí đang cần đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện như kiến trúc đô thị; giao thông đô thị… Qua kết quả đánh giá, một số phường đã tập trung thực hiện tốt các tiêu chí như: phường Tiên Nội thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị; phường Đồng Văn thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị…

Việc thực hiện tiêu chí văn hóa, thể thao đô thị, thông tin truyền thông đô thị, sau 9 tháng triển khai đạt một số hết quả nhất định:

* Tiêu chí văn hóa, thể thao đô thị:

- Có trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng mục đích: 7/9 phường đạt (chưa đạt: Hoà Mạc, Đồng Văn chưa xây dựng được nhà văn hóa trung tâm).

- 90% tổ dân phố thuộc phường có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả: 9/9 phường đạt.

- 90% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của Trung ương, địa phương và quy ước của tổ dân phố: 9/9 phường đạt.

- Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động: 9/9 phường đạt.

- Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật: 8/9 phường đạt (chưa đạt: Duy Hải – phường chưa có tủ sách pháp luật).

Phường Châu Giang giao lưu thể thao nhân kỷ niệm Lễ Quốc khánh 2/9
 

 

* Tiêu chí Thông tin tuyền thông đô thị:

- Phường có Đài Truyền thanh và hệ thống truyền thanh, loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố: 9/9 phường chưa đạt (chưa có hệ thống Đài Truyền thanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Phường được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, Internet bằng các nội dung về phường có mạng nội bộ (LAN) bảo đảm an toàn an ninh mạng; cán bộ, công chức phường được trang bị máy tính và có kết nối Internet băng rộng: 9/9 phường đạt.

- Phường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành tại phường, thị trấn: 9/9 chưa đạt (chưa xây dựng được trang web của phường).

- 100% hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh: 4/9 phường đạt (chưa đạt: Duy Minh - các hộ nghèo, cận nghèo chưa có thiết bị nghe nhìn thông minh, Hoàng Đông, Đông Văn - người sử dụng điện thoại thông minh mới đạt 80%, Duy Hải - người sử dụng điện thoại thông minh mới đạt 80%, Bạch Thượng - người sử dụng điện thoại thông minh mới đạt 95%).

- Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo...): 9/9 phường đạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 9 tiêu chí, 52 chỉ tiêu xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn thị xã còn một số khó khăn, hạn chế như:

Thị xã đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, không gian đô thị được mở rộng làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, gia tăng các vi phạm về trật tự đô thị. Việc lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, tình trạng cơi nới làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan còn xảy ra.

Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ như nhiều tuyến phố chưa có vỉa hè, công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường còn chậm, việc trồng mới và chăm sóc cây xanh chưa được chú trọng…

Một bộ phận nhân dân chưa hình thành ý thức nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường có lúc chưa đảm bảo, nhất là việc đổ rác không đúng nơi quy định, tình trạng xả nước thải ra đường vẫn còn xảy ra.

Duy Tiên là một thị xã trẻ với bề dày lịch sử văn hóa truyền thống, việc thực hiện xây dựng các phường trở thành phường đạt chuẩn Đô thị văn minh, các xã trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn hiện nay có vai trò quan trọng. Điều này góp phần lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa, hồn cốt dân tộc; phát triển xã hội hiện đại một cách bền vững và văn minh. Để thực hiện tốt việc xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh, hướng đến thực hiện mục tiêu đưa thị xã Duy Tiên đạt đô thị loại III trước năm 2025, thời gian tới, thị xã sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, thị xã về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt về xây dựng Đô thị văn minh; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong việc thực hiện.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, các khu dân cư để mọi người dân nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trong Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 về thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Duy Tiên giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 để mọi người dân biết và cùng chung tay thực hiện.

Ba là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quy hoạch và quản lý quy hoạch, nâng cấp chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; môi trường cảnh quan đô thị; an ninh trật tự đô thị; văn hóa, truyền thông đô thị; y tế giáo dục và hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị …

Bốn là, tập trung đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng còn chưa hoàn thiện như đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, trồng cây xanh tại các tuyến phố và khu dân cư, hình thành và xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em …

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị, tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại. Ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm các công trình hạ tầng đô thị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu, cách làm hay trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Nâng cao vai trò tự quản, ý thức cộng đồng tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động để hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại và thân thiện góp phần xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị.

 

KIỀU THỊ NGOAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

;