Hà Tĩnh: Tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2030

Chiều ngày 11/11/2020, UBND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2030”. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Sau 07 năm thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về “Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2013 -2020”, hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số nơi còn thiếu; tỷ lệ đạt chuẩn thiết chế văn hóa, thể thao ở phường, thị trấn còn thấp; số lượng thiết chế văn hóa cấp thôn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm số lượng lớn; nhiều câu lạc bộ về văn hóa, gia đình hoạt động chưa hiệu quả; một số đội ngũ cán bộ văn hóa còn hạn chế về năng lực tổ chức các hoạt động văn hóa…

Đồng chí Đặng Quốc Vinh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo đề án, sớm hoàn thiện, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết. Trong đó, trọng tâm cần sửa đổi giai đoạn thực hiện đề án từ năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; đánh giá sâu hơn những bất cập, khó khăn trong việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 – 2020 để từ đó làm căn cứ ban hành đề án giai đoạn tiếp theo. Cần cập nhật và điều chỉnh một số số liệu theo đúng thực tế; bổ sung các cơ chế chính sách mới như xây dựng nhà văn hóa, cơ sở tránh bão lũ, chính sách đào tạo lại đối với cán bộ văn hóa cấp cơ sở, chính sách xã hội hóa đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao…

Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn: Tạp chí VHNT số 444, tháng 11-2020

;