HÀ NAM: Thị xã Duy Tiên ban hành đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020-2030

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh Hà Nam, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương; xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị”, thị xã Duy Tiên đã ban hành một loạt các Chương trình, Đề án để thực hiện Nghị quyết, trong đó có Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 ban hành Đề án “Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030”.

Nội dung Đề án tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện và đưa ra nhiệm vụ cần làm như tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã với việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình Gia đình văn hóa tiêu biểu có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị, trọng tâm là bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào và tôn vinh truyền thống quê hương Sông Châu - Núi Đọi. Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; phê phán, khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử. Phấn đấu xây dựng để mỗi người dân Duy Tiên là một người thân thiện, nhân ái, văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp ứng xử, tích cực, mạnh dạn, sáng tạo và hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đề án còn đưa ra một số Chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện trong các giai đoạn từ năm 2020 -2025 và từ năm 2026 đến năm 2030.

Đề án cũng nêu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện như về văn hóa, thể thao, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự an toàn xã hội, hành vi ứng sử văn minh nơi cộng cộng, nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. Trong đó, phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã phường để tổ chức thực hiện. Sau khi Đề án được ban hành, cơ quan chuyên môn là Phòng VHTT thị xã tiếp tục tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10/6/2021 về triển khai thực hiện Đền án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020-2030. Các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện và hàng năm báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Đề án để UBND thị xã có hướng chỉ đạo tiếp theo.

 

KIỀU NGOAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;