KIÊN GIANG: Vận động sáng tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19

Tranh cổ động tuyên truyên truyền phòng, chống COVID -19 do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện
 

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang có công văn gửi đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung tại Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 12/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh, triển lãm...; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; phương tiện thông tin đại chúng và những hình thức tuyên truyền khác; chú trọng đến việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư, “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, “vùng xanh”... Phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vận động các văn nghệ sĩ đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cổ động công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer xây dựng 3 chương trình nghệ thuật (thời lượng từ 40 - 60 phút) để khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của người Kiên Giang vào trong tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay. Đồng thời, khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ biểu diễn, sáng tác các tác phẩm mới tại các khu vực cách ly, các bệnh viện dã chiến với tinh thần “tiếng hát át bệnh tật”.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;