Kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh các dân tộc tại Trường Trung học phổ thông Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) - Nguồn: vietnamplus.vn

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi có tầm quan trọng hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn ra sôi động, mau lẹ, phức tạp, khó lường. Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng sử dụng triệt để chiêu bài dân chủ, nhân quyền để tạo dựng những lực lượng chống đối ở các quốc gia, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai nhằm gây ra các cuộc bạo loạn để kiếm cớ can thiệp, lật đổ. Trong quá trình can thiệp, các thế lực thù địch đưa ra những luận điệu sai trái nhằm công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hằng ngày, chúng tung ra hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, vào lý tưởng mà chúng ta đã lựa chọn; chúng ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền. Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng sử dụng “diễn biến hòa bình” như một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng. Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng được coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm làm chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện âm mưu đó, chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông như sách báo, tạp chí, các đài phát thanh từ nước ngoài, đặc biệt là mạng internet để chuyển tải thông tin xuyên tạc, kích động. Ngoài ra, chúng còn sử dụng các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, vừa lôi kéo tập hợp lực lượng, vừa tiến hành các hoạt động bạo loạn hòng gây mất ổn định chính trị - xã hội ở trong nước.

Thời gian gần đây, làn sóng chống đối Đảng, Nhà nước ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập. Lợi dụng tình hình kinh tế - xã hội trong nước xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và tình trạng tham nhũng, quan liêu vẫn còn xảy ra ở một vài nơi... các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội ra sức chống phá với nhiều thủ đoạn và sách lược mới. Tuy nhiên, thủ đoạn của chúng không có gì mới, đó là vừa dùng các lực lượng và phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta. Bên cạnh đó, một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái, viết đơn thư, tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ… Nội dung các quan điểm của họ vẫn là những luận điệu lâu nay các nhà tư tưởng chống cộng đã từng nói và đã nhiều lần bị chúng ta phê phán, bác bỏ như phủ nhận thành tựu của cách mạng; thổi phòng khuyết điểm, tồn tại của chúng ta, bôi đen hiện thực, giao rắc hoài nghi, lung lạc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đưa ra luận điệu mới rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng rêu rao rằng, trong điều kiện thế giới phát triển hội nhập như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò, không còn phù hợp nữa, cần có những lực lượng, tổ chức mới khác để đưa đất nước phát triển đi lên theo hướng hòa bình, dân chủ, tiến bộ… Rõ ràng, đây là những luận điệu sai trái, thù địch cần phải đấu tranh phản bác, góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ta kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Từ khi thành lập đến nay, cùng với xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở mỗi thời kỳ, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, Đảng ta càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35). Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Nghị quyết cũng chỉ ra rằng: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”. Thực hiện Nghị quyết 35, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 nhằm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chẳng hạn, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, tổ chức ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Rõ ràng, Nghị quyết 35 đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là phát huy vai trò chủ lực của ngành Tuyên giáo trên mặt trận tư tưởng. Có thể nói, sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Chỉ đạo 609 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 213 Trung ương về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương…, đã góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Cùng với đó, các cơ quan báo chí như Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Lý luận chính trị, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam…, đã có loạt bài chính luận giàu tính chiến đấu, hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Riêng Hội đồng Lý luận Trung ương đã xuất bản nhiều quyển sách có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như: “Vững bước trên con đường đã chọn”, “Lẽ phải của chúng ta”, “Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng”… Điều này cho thấy, Đảng ta ngày càng chủ động, kịp thời hơn trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, xử lý có hiệu quả hơn các hoạt động phạm pháp của bọn cơ hội chính trị.

Thật vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đại hội XIII của Đảng (2021) khẳng định: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” . Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Sự khẳng định này phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường. Mặt khác, các thế lực thù địch, phản động luôn có những chiêu thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, coi trọng việc phân tích bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết này. Kịp thời giải đáp có sức thuyết phục những băn khoăn, thắc mắc có liên quan đến những vấn đề lý luận và thực tiễn đất nước mà nhân dân đang quan tâm. Đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó có phương sách đối phó và có chủ trương, biện pháp xử lý tình huống một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, cần phát huy vai trò của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, kiên trì thực hiện có kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực một cách có hiệu quả. Kết hợp phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách và từng bước phát triển. Có như vậy mới có thể đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả.

Thứ ba, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, từng bước xây dựng đời sống văn hóa trong Đảng. Xây dựng chế độ cung cấp thông tin kịp thời trong Đảng (trừ những thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia), trong các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường xây dựng thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch gắn với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, giữa Trung ương và địa phương trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, nhất là giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu nại đất đai và các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, loại bỏ các “điểm nóng” trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền con người; củng cố và tăng cường các thể chế, chính sách nhằm thực hiện đầy đủ hơn, tốt hơn các quyền tự do chính đáng của nhân dân. Mặt khác, cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là công tác đấu tranh dư luận, chủ động chiếm lĩnh mặt trận thông tin, báo chí.

Thứ năm, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong xây dựng lực lượng đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch. Đặc biệt, phải ngăn chặn những kênh có tác động xấu vào nội bộ nước ta… Kịp thời định hướng thông tin trong hệ thống chính trị để cán bộ, đảng viên không bị “nhiễu” thông tin xấu. Mặt khác, cần ngăn chặn có hiệu quả sự móc nối tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý giữa các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước với các đối tượng người nước ngoài có tư tưởng thù địch.

Thứ sáu, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, chính trị, về lịch sử văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta trong quá trình dựng nước, giữ nước. Có cơ chế tạo điều kiện cho những ai quan tâm đến các vấn đề lớn của đất nước có diễn đàn thảo luận, trao đổi một cách dân chủ, cởi mở. Mặt khác, các cơ quan thông tấn báo chí cần ưu tiên chuyển tải các công trình khoa học, các bài viết có nội dung phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên phương tiện thông tin đại chúng.n

_______________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.

3. Mai Loan, "Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 4193, ngày 18-02-2020.

4. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hòa

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

 

;