Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện cách mạng Việt Nam. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, nền tảng trên lĩnh vực văn hóa mà Đảng đã kế thừa từ tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trên mấy luận điểm sau:

Thứ nhất: Văn hóa, đặc biệt là văn học, nghệ thuật, là một hoạt động nhằm thức tỉnh về trí tuệ cho quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng chế độ xã hội mới. Giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình cần phải tập hợp lực lượng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản lãnh đạo văn hóa là tất yếu vì văn hóa là một vũ khí sắc bén để các chính đảng tuyên truyền hệ tư tưởng của mình (Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen) (1).

Thứ hai: Vai trò lãnh đạo của Đảng là phải làm cho văn hóa, văn học, nghệ thuật trở thành một bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đảng Cộng sản phải có trách nhiệm lãnh đạo cả về công tác tư tưởng và công tác tổ chức, có kế hoạch xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật. Đội ngũ trí thức có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng thông qua lĩnh văn hóa, Đảng cần tập hợp, quan tâm tính đặc thù và tạo điều kiện để trí thức văn nghệ sĩ thực hiện sứ mệnh của họ trong sự nghiệp cách mạng dân tộc (quan điểm của V.I.Lênin) (2).

Thứ ba: Mối quan hệ giữa văn hóa với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội là quan hệ biện chứng. Trong đó văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội; văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị để tạo thành những vấn đề chủ yếu của cách mạng (tư tưởng Hồ Chí Minh) (3).

Tranh cổ động: Trịnh Bá Quát (Bảo tàng LSQS Việt Nam)

Trong suốt hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, những đúc kết, bổ sung lý luận kịp thời trong xây dựng, phát triển đường lối về văn hóa cho thấy sự kiên định về tư tưởng của Đảng, sự vận dụng sáng tạo phù hợp từ bản chất, đặc trưng, vai trò của văn văn hóa trong giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam. Việc Đảng luôn coi trọng kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã góp phần mang lại những thành quả cách mạng to lớn trong đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng phát triển đất nước là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. Chúng lợi dụng triệt để các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để cho rằng Đảng, Nhà nước bóp nghẹt tự do sáng tạo, đòi tự do thành lập các hội, nhóm hoạt động văn hóa, văn nghệ độc lập với chính trị, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tận dụng triệt để internet, mạng xã hội, các đài phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài cùng nhiều ấn phẩm, nhất là những video trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Zalo… để chuyển tải các nội dung sai trái, thù địch nhằm lôi kéo, kích động làm giảm lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ ở Việt Nam.

Trên phương diện văn học, nghệ thuật, chúng đặc biệt lợi dụng đặc trưng phản ánh qua hình tượng của văn học và các loại hình nghệ thuật kết hợp tâm lý tò mò, a dua theo đám đông để đưa ra những câu chuyện có tính ám chỉ xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, hạ bệ thần tượng, giễu nhại chế độ, xã hội ở Việt Nam. Những hiện tượng này đã gây ra sự bàn tán phức tạp, hơn nữa nó lại được khuếch tán bởi một số trí thức văn nghệ sĩ có sự tự diễn biến về tư tưởng, nên lại càng tạo ra những thông tin nhiễu loạn, hoài nghi trong đời sống xã hội.

Các thế lực thù địch công kích lý luận văn nghệ mác xít, lợi dụng tâm lý, nhu cầu khẳng định cái tôi của văn nghệ sĩ để kích động, thuyết phục, lôi kéo một số người trong giới sáng tác và nghiên cứu phê bình vào các hoạt động chống phá ở nhiều mức độ. Chúng quy cho các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng và các lực lượng bảo vệ đường lối văn hóa, văn nghệ là nhạy cảm chính trị, làm lớn chuyện để kiểm soát, phê bình kiểu chỉnh huấn, bóp nghẹt tự do sáng tạo. Những hiện tượng chuyển hóa tư tưởng trong giới văn nghệ sĩ đã diễn ra ở nhiều mức độ. Cao nhất là tham vọng dựng lên tổ chức hội đoàn phi chính phủ, đòi đứng ngoài các vấn đề chính trị kiểu như “Văn đoàn Độc lập” của một số văn nghệ sĩ. Đây là một thực tế chuyển hóa rất nguy hiểm đi từ những vấn đề văn nghệ, giải trí đến chiều sâu nhất của văn hóa là tư tưởng, tạo ra những luồng nhận thức khác nhau trong xã hội và giới trí thức. Cơ bản, nhiều người tỉnh táo, đồng thuận với những nhận thức về các thủ đoạn và sự nguy hại của các hiện tượng nêu trên. Nhưng cũng có xu hướng lập luận trá hình cho rằng, sự tấn công bằng âm mưu diễn biến hòa bình không diễn ra mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn hiện nay, nên không nhất thiết phải tạo vị trí trung tâm cho vấn đề văn hóa trong thời bình như đã làm với văn hóa văn nghệ trong giai đoạn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây.

Phải nói rằng, chúng ta không phủ nhận những hạn chế mang tính lịch sử của việc triển khai tập trung vào vấn đề văn hóa văn nghệ trong hoàn cảnh chiến tranh trước đây. Trên thực tế, đây là vấn đề Đảng nhận thức rất rõ, vì thế mà những quyết sách đổi mới đầu tiên của Đảng trên lĩnh vực văn hóa là đổi mới lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật (những năm 1986 – 1990). Và trong hơn 35 năm qua, việc triển khai các vấn đề văn hóa nói chung, văn học, nghệ thuật nói riêng ở nước ta cũng đã có rất nhiều đổi mới.

Cũng cần thấy rằng chiến lược tấn công vào hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ hòa bình từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX của các thế lực đối lập là bắt đầu từ lĩnh văn hóa. Khi mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhiều luồng tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội nghĩa ảnh hưởng vào nước ta, đòi văn nghệ sĩ được thoát ly sự lãnh đạo và định hướng chính trị của Đảng. Đây là một thực tế cho thấy tầm quan trọng của vấn đề văn hóa đối hệ thống chính trị ở Việt Nam. Xử lý diễn biến phức tạp vừa nêu, Đảng (mà cụ thể là Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII) đã lãnh đạo thành công việc đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu của các thế lực thù địch. Đảng cũng đã chỉ đạo kiện toàn các cơ quan văn hóa, văn nghệ về mặt tổ chức; thành lập đảng đoàn ở các hội văn nghệ và ban cán sự đảng ở các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa; chỉnh đốn, tăng cường đối với các viện nghiên cứu, các trường đào tạo văn học, nghệ thuật, các báo, tạp chí văn nghệ, đài phát thanh, truyền hình. Đảng cũng đã triển khai việc quán triệt các nghị quyết của Đảng về văn hóa trong cán bộ, đảng viên, giới văn văn nghệ sĩ, trí thức và tuyên giáo.

Trong suốt những năm qua, các thế lực thù địch - các đảng phái chính trị phản động ở hải ngoại, các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước, trong đó bao gồm cả những đối tượng từng là cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và bị xử lý dẫn tới có tư tưởng hận thù với chế độ - đã luôn tấn công vào các khâu tổ chức sáng tạo, quản lý, lãnh đạo văn hóa; cổ xúy cho lối sống chạy theo hưởng thụ, giải trí; khắc họa, khắc sâu tâm trạng trống rỗng, hoài nghi, mất niềm tin vào ý nghĩa cuộc sống, mục đích là để tạo ra sự đứt gãy, tan dã từ bên trong đời sống tinh thần xã hội ở Việt Nam và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. Thực tế này hết sức nguy hại tới sự nghiệp chính trị của Đảng cũng như đe dọa sự tồn vong của nền độc lập dân tộc, vi phạm lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Để giải quyết thực tiễn này, đòi hỏi sự nhận thức sâu sắc và hành động quyết liệt, hiệu quả của cả bộ máy chính trị, đặc biệt, cần quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Cần thấy rõ, Đảng lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa là một tất yếu chính trị, khách quan.

Thực tiễn cho thấy, Đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia nào đều xây dựng và củng cố phát triển và bảo vệ hệ thống lý luận đủ mạnh làm cơ sở cho quá trình cầm quyền của mình. Vì vậy, để triệt hạ một đảng chính trị, các thế lực đối lập và thù địch sẽ luôn nhắm tới việc triệt phá nền tảng tư tưởng của đảng cầm quyền đó. Trong thực hiện “âm mưu diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ ở Việt Nam, văn hóa với đặc thù riêng luôn là một “cửa mở” bị các thế lực thù địch lợi dụng triệt để. Vì vậy việc đấu tranh để nhận diện và phê phán các quan điểm sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa luôn mang tính thời sự và có ý nghĩa chính trị trong việc bảo vệ, khẳng định đường lối, quan điểm của Đảng và bảo vệ nền độc lập, sự ổn định của đất nước.

Mỗi đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tỉnh táo và bản lĩnh để nhận diện tác hại, mức độ nguy hiểm của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa đối với an ninh quốc gia, sự sống còn của chế độ, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm phòng, chống hoạt động của các phần tử chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cần nhận thức rõ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một mục đích tối thượng là độc lập dân tộc và lợi ích của nhân dân. Vì vậy việc Đảng lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa là một tất yếu chính trị và việc phủ nhận hệ tư tưởng trong điều kiện một đảng cầm quyền ở nước ta thực chất là đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Thứ hai: Việc nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa là nhằm đảm bảo sự thống nhất hài hòa giữa quyền con người và nghĩa vụ của các công dân Việt Nam; là bảo vệ sự ổn định xã hội và nền độc lập quốc gia trước các thế lực thù địch Việt Nam từ bên ngoài.

Về mặt pháp lý, vấn đề quyền con người, trong đó có quyền bộc lộ chính kiến đã được xác định rõ ràng trong Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013). Bên cạnh đó, Hiến pháp của nước ta cũng quy định về việc nghiêm trị đối với mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống luật liên quan trực tiếp đến lĩnh văn hóa của Việt Nam như Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật An ninh mạng… đã có quy định rõ về những nội dung và hành vi bị cấm. Trong đó nghiêm cấm xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có các nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chiến tranh xâm lược; nghiêm cấm kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; nghiêm cấm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân; nghiêm cấm vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân; nghiêm cấm xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Nghiêm cấm tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân… Đây là những cơ sở pháp lý mà chúng ta cần nắm vững để đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

Thứ ba: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa là sự nghiệp của toàn hệ thống chính trị, nhưng trách nhiệm trước hết là các cơ quan chỉ đạo của Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Các cơ quan Đảng và Nhà nước và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức là lực lượng vô cùng quan trọng, vừa có quyền hạn vừa có trách nhiệm trong phát hiện và xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, cần phải có những cán bộ tâm huyết, am hiểu văn hóa và nhạy bén chính trị. Các cấp ủy Đảng và các cơ quan quản lý cần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, bảo đảm được định hướng chính trị trên lĩnh vực văn hóa, khắc phục những hiện tượng mất dân chủ hoặc can thiệp thô bạo đối với hoạt động văn hóa hoặc ngược lại là buông lỏng, thả nổi, hay hữu khuynh, né tránh, lúng túng, bị động trong xử lý các vấn đề về văn hóa.

Việc tổng kết thực tiễn văn hóa và nghiên cứu lý luận về văn hóa phải theo kịp những biến đổi của đời sống văn hóa ở từng địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung, giải quyết cho được các vấn đề phát sinh dưới tác động của kinh tế thị trường, thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc đẩy nhanh rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy cần thiết về văn hóa, cần chuyển đổi đầu tư theo hướng trọng điểm, chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp, hoàn thiện thị trường văn hóa, giải quyết hài hòa giữa thị hiếu hưởng thụ và xu hướng sáng tạo văn hóa giữa các thế hệ.

Ban Tuyên giáo, Sở VHTTDL, Hội Văn học, nghệ thuật các tỉnh hằng năm cần tổ chức thiết thực hơn nữa các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng làm công tác văn hóa. Thường xuyên bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho đội ngũ làm công tác văn hóa, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cấp ủy đảng các cấp có kế hoạch định kỳ làm việc với lực lượng làm công tác văn hóa, sáng tạo và hoạt động văn học, nghệ thuật cũng như nhân dân tại các địa phương nhằm quán triệt tốt định hướng, chủ trương phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước.

Cần nâng cao chất lượng hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở địa phương để hội thực sự là mái nhà chung tập hợp trí tuệ văn nghệ sĩ. Cần khắc phục hiện tượng bàng quan trước các quan điểm chống phá, đối lập của nhiều người. Cần cung cấp thông tin, nhất là việc xử lý các vấn đề văn hóa thực tiễn của Đảng, Nhà nước giúp trí thức, văn nghệ sĩ hiểu đúng tình hình, tạo niềm tin và thúc đẩy nhiệt huyết của họ để họ chủ động và tâm huyết tham gia trong việc làm rõ và bình ổn dư luận tại địa phương cũng như trên diễn đàn truyền thông.

Thứ tư: Để có thể vô hiệu hóa mọi sự tấn công của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, điều quan trọng là phải nâng cao nội lực, sức đề kháng và bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Cần thấy rõ việc các thế lực thù địch sẽ luôn khoét sâu những thiếu sót, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để gây chia rẽ nội bộ trong nước, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Vì vậy, cần thực thi nghiêm túc đường lối văn hóa của Đảng, coi trọng xây dựng văn hóa đạo đức, sự liêm sỉ, tận tâm cống hiến, khát vọng phát triển và tinh thần thượng tôn pháp luật, vì lợi ích quốc gia từ trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, hiệp hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư và gia đình.

Cần làm rõ các nội dung phù hợp yêu cầu thực tiễn, đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng cấp ủy các cấp, từng địa phương, từng ngành, từng tổ chức đoàn thể, đơn vị cư trú, từng gia đình, dòng họ. Đặc biệt chú ý thực thi mục tiêu tính văn hóa trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của toàn hệ thống chính trị và mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đề cao vai trò, tính gương mẫu cũng như làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, các cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng và hoàn thiện nhân cách văn hóa công vụ, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, đảng viên. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tổ chức và động viên sự sáng tạo của nhân dân, của đội ngũ văn nghệ sĩ. Khuyến khích các tài năng trẻ, tôn vinh xứng đáng những văn nghệ sĩ có công lao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa.

Thứ năm: Đấu tranh trực tiếp, xử lý kiên quyết những quan điểm, sản phẩm chống phá, là vấn đề có tính quyết định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

Thời gian qua, các cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước, các lực lượng nghiệp vụ chuyên sâu đã triển khai nhiều biện pháp xử lý các nội dung xấu độc đăng tải trên internet, mạng xã hội. Các bài luận chiến, các cuộc trao đổi trực tuyến, các chương trình truyền hình với những thông tin, lý lẽ xác đáng đấu tranh với tin, bài, sản phẩm độc hại cũng đã gây được sự chú ý của dư luận và tăng sức thuyết phục đối với các tầng lớp xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, việc quản lý chặt chẽ nguồn thông tin xấu độc còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi các máy chủ, tên miền của cá nhân, tổ chức chống phá đặt ở ngoài nước. Thực tế từng nơi, từng tình huống cụ thể cho thấy chúng ta vẫn còn bị động trong nhận biết, phát hiện vấn đề, hoặc tổ chức tuyên truyền còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thông tin, sản phẩm văn hóa độc hại chống phá Đảng, Nhà nước. Vẫn còn một bộ phận người dân mơ hồ chính trị, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại. Vì vậy, cần tiếp tục kiên quyết xử lý thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm văn hóa có nội dung sai trái, phản động từ bên ngoài đưa vào, cũng như kiên quyết xử lý triệt để đối với các tổ chức, các hoạt động, các sản phẩm văn hóa được tạo ra ở trong nước nhằm chạy theo thị hiếu tầm thường, thiên về giải trí, thậm chí sa vào các vấn đề tâm linh thái quá, các đề tài tiêu cực, tội phạm như cướp của, giết người, bạo lực, kinh dị... cốt để thu lợi nhuận hoặc gây nhiễu loạn đời sống. Cần nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật để làm rõ trách nhiệm cũng như tăng sức đề kháng, khả năng miễn nhiễm cho nhân dân trước các các thông tin xấu, độc; xây dựng thế trận toàn dân trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

Thành quả thực tiễn của nước ta cho thấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là các nhân tố định hướng có vai trò quyết định sự thành công to lớn của cách mạng Việt Nam. Tới nay, dù còn có những hạn chế trong hoạt động thực tiễn, nhưng sự đúng đắn và tính hiệu quả của hệ thống đường lối của Đảng nói chung và trên lĩnh vực văn hóa nói riêng là không thể phủ nhận. Hiện tại Đảng đang tiến hành chỉnh đốn Đảng rất mạnh và có những bổ sung phát triển đường lối thiết thực để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, nâng cao vị thế và phát triển đất nước lên một tầm cao mới. Vì vậy việc đấu tranh làm triệt tiêu các quan điểm chống phá trên lĩnh vực văn hóa là vấn đề có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối văn hóa của Đảng cũng như bảo vệ sự ổn định xã hội, nền độc lập, tự chủ của Việt Nam.

TS NGUYỄN THỊ TUYẾN

Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

____________________

1. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

2. Theo V.I.Lênin toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

3. Theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

;